Prejsť na obsah

Mestská rada: 40

40. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.08.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

40. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. augusta 2014 (utorok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXV. rokovaní MZ dňa 16.06.2014
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Bazová", „Hrabová", „Hlohová", „Jarabinová", „Jelšová", „Borievková" a „Cezmínová"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Územný plán zóny Košice - Myslava, Zmeny a doplnky 2013
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ: 3.1 Ochrana ovzdušia, „Obnova vozového parku trolejbusov v Košiciach"
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

7.  Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

8.  Prenájom priestorov v budove ZŠ Mládežnícka 3, Košice ako dôvod hodný osobitého zreteľa pre nájomcu Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice 040 01
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9.  Prenájom ďalších priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitého zreteľa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu OZ Jasličky pre detičky, Hlavná 127, 044 57 Haniska
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11. Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre občianske združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Prenájom priestorov v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu - Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta – elokovaného pracoviska na Viedenskej ulici zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy CVČ Orgovánová 5, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

17. Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov, parkovacích plôch, komunikácie, verejnej zelene a verejného osvetlenia na Golianovej ul. v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

18. Odňatie nehnuteľností – pozemkov v lokalite kúpaliska Červená hviezda zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

19. Odňatie zvereného pozemku zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a následný prenájom časti dotknutého pozemku pre mestskú časť z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

20. Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

21. Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Severné mesto, Letná a Grunt medzi mestom Košice a spoločnosťou MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

22. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a spoločnosťou TITUS – POPRADSKÁ, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

23. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. R. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

24. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a spoločnosťou OFFICE BOX s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

25. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. J.F.INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

26. Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

27. Prenájom pozemkov pre Košickú futbalovú arénu a.s. za účelom výstavby futbalového štadióna z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

28. Prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice pre OZ Detská železnica Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

29. Prenájom dvoch garáží na Adlerovej ul. pre MČ Košice – Dargovských hrdinov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

30. Určenie spôsobu prevodu a prenájmu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

31. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa (na území tzv. asanačného pásma) na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

32. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Letná formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora
33. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Sokoľ formou priameho predaja
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

34. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

35. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Skladná formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

36. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

37. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

38. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Československej armády Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

39. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Krivá Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

40. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Štúrova Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

41. Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Košice – Juh lokalita ul. Milosrdenstva, Rázusova, Lipová, Kupeckého, Javorová, Kalinčiakova, Slnečná, Blesková, Dúhová, Táborská – kabelizácia NN siete“ pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. a odsúhlasenie jednorazových náhrad za dočasné užívanie pozemkov a za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške 1,- €
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

42. Bezodplatný prevod dopravnej stavby SO 02 – spevnené plochy vybudovanej
v rámci „Stavby bytového domu, Gerlachovská ul. Košice“ od firmy DM INVEST s.r.o., Svätoplukova č. 4, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

43. Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia ihriska – poloostrov Amurská“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

44. Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia ul. Čingovská 2 – 9 a 11 – 16“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

45. Odplatný prevod inžinierskej stavby – SO 16.2 Príjazdová komunikácia, vrátane dažďovej kanalizácie nachádzajúcej sa v Mestskom parku vo vlastníctve City Park Center a.s., Bencúrova 10, Košice za kúpnu cenu rovnajúcu sa cene odplatného zriadenia vecného bremena v prospech City Park Center a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

46. Prevod pozemku pod časťou garáže v k. ú. Južné mesto pre JUDr. J. G.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

47. Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre O. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

48. Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. M. O. a manželku M. O. z dôvodu hodného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

49. Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. R. a manželku A. R. z dôvodu hodného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

50. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spol. FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

51. Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre H. N. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

52. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Letná pre Z. A. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

53. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre A. M. a manž. V. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

54. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

55. Návrh riešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

56. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre I. Š.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

57. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Skladná pre spoločnosť DAIS INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

58. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre T. D.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

59. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre P. L. a manž.Ing. K. L.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

60. Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre PaedDr. J. B. a manž. Mgr. S. B.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

61. Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná pre PB Capital, a.s.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

62. Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre K. J.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

63. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. M. K. a MUDr. D. K.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

64. Predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ pre Ing. J. S.
Predkladá: p. Jakubov, námestník primátora

65. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MVDr. K. J. na ul. Alžbetina č. 32 - 34
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

66. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A. H. na ul. Jarná č. 9
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

67. Predaj nebytového priestoru - ateliéru pre nájomcu Mgr. G. K. a Mgr. V. K. v dome na ul. Národná trieda č. 82
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

68. Rôzne

69. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice