Prejsť na obsah

Mestská rada: 7

7. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 25.07.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

7. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
25. júla 2011 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Dlhodobý prenájom budovy v k.ú. Barca pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

2.  Prenájom Elektronického mestského informačného systému – kioskov a elektronických sprievodcov AUDIO GUIDES medzi mestom Košice a Košice – Turizmus
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

3.  Odplatný prevod dokončenej investície zrekonštruovaného detského ihriska na Ludmanskej ul. č. 3 od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

4.  Odplatný prevod dokončenej investície zrekonštruovaného detského ihriska na Turgenevovej ul. č. 31 od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

5.  Rôzne

6.  ZáverMUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice