Prejsť na obsah

Mestská rada: 8

8. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.08.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
 
z v o l á v a m

8. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
22. augusta 2011 (pondelok) od 14.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D" č. dv. 216,
s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Reštrukturalizácia a prefinancovanie úveru poskytnutého pre Mesto Košice Ministerstvom financií SR
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ dňa 21.06.2011
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

5. Návrh na doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEHO, spoločnosť s ručením obmedzeným
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 1. 10. 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh na doplnenie VZN č. 45 Trhový poriadok trhových miest na území mesta o prílohu „Trhový poriadok príležitostných trhov"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Návrh na aktualizáciu a doplnenie Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009 - 2011 v rámci rozvojovej oblasti Košice - mesto kultúry
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

10. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie a financovania projektov
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

11. Odplatný prevod dokončenej investície zrekonštruovaného detského ihriska Narcisova – Tr. SNP v Košiciach od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

12. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - zámena pozemkov v k.ú. Terasa
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

13. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

14. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

15. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Terasa na ul. Čsl. odboja formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

16. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Malá Lodina
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

17. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Južné mesto formou priameho predaja
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

18. Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Bc. R. V. a S. T.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

19. Priamy predaj nehnuteľnosti - rozostavanej stavby bazéna na Starozagorskej ulici v k.ú. Grunt pre MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

20. Priamy predaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Jaklovce pre Poľnohospodárske družstvo v Kluknave a zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 1228 zo dňa 9.11.2006
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

21. Prenájom pozemkov za účelom výstavby parkovísk v lokalite Humenská č. 43 – 47 v k.ú. Terasa a rozšírenie parkovacích plôch na Poľovníckej ulici pre MČ Košice – Západ
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

22. Predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2 formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SUISSE PHARMACIA, spol. s r.o. na ul. Mlynská č. 1
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Rôzne

25. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice