Prejsť na obsah

Mestská rada: 9

9. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 05.09.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Program

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

9. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
5. septembra 2011 (pondelok) od 10.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Poskytnutie účelového transferu pre Mestskú časť Košice – Juh v rámci schváleného programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Správy mestskej zelene Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície náčelníka Mestskej polície mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Priebežná správa o činnosti Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2011
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

5. Postup vysporiadania vzájomných vzťahov mesta Košice so spoločnosťami MFK Košice a KF&MC Košice
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

6. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Grunt
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

7. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na ul. Karlovarská – Plzenská
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

8. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Myslava
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

9. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto - I.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku formou zámeny v k. ú. Stredné mesto - II.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11. Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre Športové združenie TJ Metropol Košice (mimosúdne urovnanie)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Zámena pozemkov medzi mestom Košice a EMIREX s. r. o. (uznesenie MZ č. 977/2009 z 27. – 28. 10. 2009)
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

13. Priamy nájom hádzanárskej haly na VŠA pre SMMK, s.r.o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

14. Nájom nebytových priestorov na Triede SNP 48/A pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o.
Predkladá: p. Lazár, námestník primátora

15. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu VENDA SR, spol. s r.o. na ul. Alžbetina č. 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A. T. – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Rôzne

18. ZáverMUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice