Prejsť na obsah

Mestská rada: 1

1. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.01.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

1. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. januára 2015 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. rokovania MZ dňa 16.06.2014
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2.  Upozornenie prokurátora - návrh na zmenu § 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Upozornenie prokurátora - návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Košice (nariadenie o náhradnom zásobovaní vodou a odvádzaní odpadových vôd)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2015 – 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6.  Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014, č. 95, 96, 97, 98 a 99
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.  Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 656 zo dňa 17.06.2013 „Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.  Zmena v zložení orgánov združení, v neziskových organizáciách a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9.  Rozdelenie výkonu oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obchodných spoločnostiach medzi primátora a námestníkov primátora
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena Stanov akciovej spoločnosti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13.  Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Návrh na zaradenie Jazykovej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do siete škôl a školskýchzariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Odňatie časti nehnuteľného majetku mesta - zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Prenájom pozemku v areáli Materskej školy Jenisejská 24, Košice pre Združenie rodičov pri Materskej škole Jenisejská 24, Košice ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Prenájom priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovo nám. č. 5, Košice pre Mgr. J. B., IČO: 47 852 119, Kurská 21, Košice (prevádzkovanie jaslí) ako dôvod hodný osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej Materskej školy Tatranská 10, Košice pre nájomcu – Súkromná materská škola, Tatranská 10, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Výstavba multifunkčného športového gymnastického centra pre deti a mládež na ZŠ Trebišovská 10 – súhlas na výstavbu a prenájom ako prípad osobitého zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Základnej školy Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II č. 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Usporiadanie vlastníckych vzťahov medzi A. R. a mestom Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Brody a Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a TH STAVBYT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Zverenie pozemku a detského ihriska na ulici Kuzmányho č. 13 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Zverenie stavby „Sadové úpravy Okrsok VIII., Sídl. Dargovských hrdinov, Košice" do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Národná trieda Košice", na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Rekonštrukcia kanalizácie dvora Komenského, Letná, Park Angelinum", za jednorazovú finančnú náhradu za trvalé zriadenie vecného bremena vo výške 1,- €, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Odplatný prevod dokončenej investície „Verejného osvetlenia parkoviska pri splave na Jenisejskej ul." vo vlastníctve MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Oštepovej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.  Odplatný prevod dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Krakovskej, Košice vo vlastníctve MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.  Odplatný prevod dokončenej investície „Parkovacie státia na Miškoveckej ul.  v Košiciach" zrealizovanej v rámci riešenia statickej dopravy, vo vlastníctve MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.  Odplatný prevod časti  komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska  (SO 101-01, SO 102-01, SO 101-02b) – „PANORAMA" – do majetku mesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.  Odplatný prevod časti  komunikácie, spevnenej plochy a parkoviska  (SO 101-03, SO 101-01, SO 102-01) – „PANORAMA" – do majetku mesta  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.  Informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 05.12.2011 - Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.  Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto priamym predajom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.  Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košické Hámre formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.  Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj budovy (bývalej kotolne) a pozemku v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.  Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Terasa pre Ing. A. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.  Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. R. R. v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.  Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. E. R., rod. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou sv. Gorazda a spoločníkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.  Odpredaj majetku mesta Košice - elektrického nadzemného  vzdušného vedenia, vrátane podperných  bodov v úseku Haniska - Ľudvíkov dvor spoločnosti VSD, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť E-Cent, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.  Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1109 zo dňa 8.9.2014
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre L. M. a I. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.  Prenájom pozemku na Nám. L. Novomeského v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kulturistický oddiel VETERINARY BODYBUILDING CLUB KOŠICE za účelom realizácie a prevádzkovania fitness parku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.  Prenájom pozemkov v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.  Predaj nebytového priestoru pre bea vukusic, s.r.o. v dome  na  Hlavnej ulici č.  18
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

53.  Predaj  nebytového priestoru pre nájomcu MATHEO s.r.o. v  dome na ul. Tomášikova č. 19
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

54.  Zrušenie uznesenia MZ č. 871 zo dňa 16.12.2013 – predaj nebytového priestoru v dome na ul. Podtatranského č. 2
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

55.  Kúpa spoluvlastníckeho podielu  na pozemku, parc. č . 2954/7  k NP č.12-1, k NP č. 12-5, k NP č. 12-6  na Laboreckej 1
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

56.  Rôzne

57.  Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice