Prejsť na obsah

Mestská rada: 10

10. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.08.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

10. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
22. augusta 2016 (pondelok) od 8.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách 1. až 10.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Informácia o návrhu poslanca MZ: Zmena VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od X. zasadnutia MZ dňa 14.03.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Územný plán zóny Košice – Domino
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Územný plán zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 25/1994 o miestnom územnom systéme ekologickej stability
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2015 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Plnenie uznesenia MZ č. 445/13.06.2016 – Finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných variantov potreby financovania
investícií v spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov - 1 byt dvojizbový a 1 byt štvorizbový, ktoré nebolo možné vytvoriť v rámci bytového domu na Vodárenskej ul. č. 14, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: 1 – Príroda a kultúra,
Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti - Digitalizácia a obnova historických budov archívov v meste Košice a Budapešť – zachovanie
medzinárodného kultúrneho dedičstva
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám,
materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18. Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov a pozemku v objekte zrušenej Základnej školy Galaktická 9, Košice pre nájomcu - občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Uzatvorenie zmluvy o dojednaní vzájomného vysporiadania vzťahov po vykonaní investície na rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Jarná 4 a MŠ Park Angelinum 7 v Košiciach medzi Mestom Košice a Mestskou časťou Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej MŠ Jegorovovo námestie č. 5 Košice pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22. Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Galaktická 9 v Košiciach pre nájomcu Súkromné centrum voľného času, Galaktická 9, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby venčoviska a ihriska pre psov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Fábryho ul. z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa v rámci stavby: Dostavba chodníka pozdĺž komunikácie vetvy E – Novobanská ulica, pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Kalinovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: Parkovisko, Mudroňova ul. Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: Parkovisko, Užhorodská ul. Košice, pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Prenájom pozemkov časti parciel, k. ú. Skladná, Južné mesto z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ulici Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v katastrálnom území Letná v Košiciach pre Inštitút vzdelávania seniorov n. o. za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v objekte OC na ulici Krčméryho 2 - 4 v Košiciach nachádzajúcej sa v katastrálnom území Luník
v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Luník IX za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Výmenníky na uliciach Obrody a Brigádnická – zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Mestskej časti Košice – Krásna v lokalite ulíc Golianova, Keldišova a sv. Gorazda v k. ú. Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 133, 349/1, 351 a 354/1, k. ú. Šebastovce do správy MČ Košice – Šebastovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Odňatie časti pozemku v kat. území Luník zo správy MČ Košice - Luník IX a následný dlhodobý prenájom pozemkov pre MČ Košice – Luník IX za účelom
investičnej akcie - výstavby bytov a nového centra samosprávy z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Odplatný prevod stavby Verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach, od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Odplatný prevod – parkoviska na Považskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Bezodplatný prevod stavby - Parkovisko Bukovecká, od spoločnosti Labaš s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Umiestnenie sochy kniežaťa Rastislava na Rastislavovu ulicu – nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Olympijský pamätník – nájom pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí (vodovod a kanalizácia) na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, Kuzmányho ul. v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a P. J. a R. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Zámena časti pozemkov v k. ú. Letná medzi mestom Košice a spol. VSH development, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Zámena cestnej komunikácie a dažďovej kanalizácie na Suchodolinskej ulici vo vlastníctve VVS, a.s. za časť kanalizácie Šebastovce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa formou priameho predaja v lokalite Nešporovej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Uplatnenie si predkupného práva k nehnuteľnosti – pozemku, parc. č. 323/175 v k. ú. Jazero v podiele 1/4
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Prevod pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre manželov P. B. a M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 3823 v k. ú. Nové Ťahanovce na MOTOR – CAR Košice s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves na MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. J. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. F. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. K. a J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. K. Č., rod. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť MM Invest Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61. Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť Podnikateľské centrum Popradská Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62. Prevod spoluvlastníckeho podielu a prevod nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Myslava na A. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 344 zo dňa 14.12.2015 a zároveň schválenie prevodu pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre Ing. J. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64. Návrh na zrušenie uznesení MZ č. 929 zo dňa 27.08.1998 a č. 105 zo dňa 17.05.1999
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 605 zo dňa 15.04 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre B. A.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67. Prevod pozemku v k. ú. Letná pre B. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. I. G., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69. Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre manželov H., p. J. a manželov B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre MVDr. J. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre A. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72. Prevod časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre GALLA centrum s.r.o. pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73. Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Moris Slovakia s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74. Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 265/1 v k. ú. Košické Hámre na M. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75. Prevod pozemkov pod stavbou, vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa na Michalovskej ulici pre Gorilla Gym, športový klub
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76. Prevod pozemku pod časťou komunikácie v k. ú. Južné mesto pre spol. Palm Corp s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mgr. R. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79. Prevod nebytového priestoru pre nájomcu MILK-AGRO, spol. s r.o. v dome na ul. Jánošíkova 9, 10
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

80. Rôzne

81. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice