Prejsť na obsah

Mestská rada: 11

11. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 21.11.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

11. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. novembra 2016 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva - Park Ľudovíta Felda
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica k Hutke
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh na zmenu Zadania pre Územný plán zóny Košice – Rozália
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Územný plán zóny Košice – Rozália
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. ZADANIE pre nový Územný plán mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Doplňujúca informácia k materiálu zasadnutia MZ v Košiciach - Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016 – č. 110
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentskej lokalite Sever v zmysle VZN mesta Košice
č. 157
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Žarnay, poslanec MZ

14. Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Predloženie 4 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia (DEPO)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na obstaranie nájomných bytov stavebnou úpravou nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19. Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 % podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21. Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke verejného osvetlenia so spol. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

22. Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25. Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26. Prenájom nebytových priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH INTERNATIONAL, Moyzesova 1025/48, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27. Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Bernolákova 16, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28. Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - park Drevný trh, kované oplotenie parku Drevný trh a rekonštrukcia fontány – Drevný trh, k. ú. Stredné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca
do správy MČ Košice – Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – miestnych komunikácií a spevnených plôch s prislúchajúcimi pozemkami zrealizovaných v rámci stavby Panoráma – obytný súbor, v k. ú. Nižná Úvrať do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podielovými spoluvlastníkmi Ing. M. J. a F. B. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
34. Dlhodobý prenájom nefunkčnej plynovej kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4,6 v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú 20 rokov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a ich následné zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na Sokolovskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Odplatný prevod stavebných objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v Košiciach , vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice
a spoločnosťou SZILCAR Slovakia a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Š. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61. Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre p. K. H. a M. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62. Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63. Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. P. K. a Ing. K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. D. O. a manž. JUDr. B. O. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre K. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66. Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67. Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68. Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. D. B. a I. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69. Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre G. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70. Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre P. Š. a M. Dž.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71. Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72. Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. I. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73. Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. K. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Z. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76. Prevod pozemku v k. ú. Furča pre M. M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľ. E. a MUDr. B. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78. Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre M. K., Ing. E. Š. a H. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre M. V., Mgr. J. Ž. Ď., Ing. M. M., MUDr. Š. V., Prof. Ing. J. B., CSc. a K. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80. Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. P. P., Ing. S. G. CSc., Ing. T. H., Ing. D. F., J. S. a G. Č.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. T. T., Ing. K. P., Mgr. J. M., Ing. P. Š. a MUDr. J. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

82. Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

83. Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

84. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny F.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

85. Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej 4 v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

86. Rôzne

87. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice