Prejsť na obsah

Mestská rada: 12

12. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 09.02.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

12. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
9. februára 2017 (štvrtok) od 8.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. rokovania MZ dňa 12.09.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Územný plán zóny Košice - Slivník
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 45 trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti Košice - Juh
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica Strážovská a Ulica Súľovská
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice  - Ulica nad cintorínom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica pri studničke, Ulica na Polianku, Ulica na prednom záhumní a Ulica na zadnom záhumní
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica Zelená stráň a Ulica ku Gederu
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu: Modernizácia centrálneho dispečingu v DPMK, a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Predloženie 11 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obnovu resp. zriadenie odborných učební a školských knižníc pre základné školy v rámci špecifického cieľa 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Organizačný výbor – zloženie za mesto
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení a oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1122 zo dňa 27.04.2010 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 259 zo dňa 30.10.2003
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Prenájom telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Belehradská 21 v Košiciach pre nájomcu Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce, Budapeštianska 48, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Zníženie úhrady za podnájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach na 1 € pre občianske združenie USMEJ SA NA MŇA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Zníženie úhrady za podnájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre spoločnosť AULA promotion o viac ako 50 % z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 61 zo dňa 09.02.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a ASBIS SK spol. s r. o. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Zámena nehnuteľností - pozemkov a stavby v k. ú. Terasa vo vlastníctve Slovenskej republiky za pozemky a stavby v k. ú. Grunt a k. ú. Furča
vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a V. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice a G. E. a R. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú pre CASSOSPORT s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť TimeHouse Slovakia, s.r.o. za účelom realizácie spoločensko - kultúrneho a športového centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Odplatný prevod stavby – parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na ul. Výstavby v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Brigádnickej a Ružínskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Kisdyho a Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25 v Košiciach , vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ul. č. 19 od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné osvetlenie vo vlastníctve MM Invest Košice s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
33. Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk, na ul. Gerlachovská 12-22 a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk - Park duklianskych obetí 1-5 a ul. Študentskej 12-13 od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ul. v Košiciach od spoločnosti HOUSE development s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre J. Š. a G. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre A. D., Ing. J. D. a manželku I., I. P. a B. T. a manželku O.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Doc. JUDr. J. S. PhD., D. Š., M. Š., P. G., J. L. a manželku A.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre R. F., Z. M., JUDr. V. V. a manželku M., Ing. D. I. a manželku R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Ing. P. S., P. B., Ing. P. B. a M. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. V. H., D. Z., Ing. G. S., S. A., P. M., JUDr. A. T., J. Š., G. K., M. M., Mgr. M. B., MUDr. J. L. a manželku A., Ing. P. H. a manželku A., Ing. I. L. a manželku J., Ing. M. L. a manželku V., D. D. a manželku M., Ing. P. B. a manželku A. a JUDr. M. P. a manželku M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre O. B., Ing. M. J., V. P., JUDr. J. Č. a manželku E., L. R. a manželku K., M. T. a manželku V., Ing. J. S. a manželku A., J. K. a manželku G. a M. B. a manželku J., M. H., Ing. M. H. a Ľ. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prevod pozemku v k .ú. Furča pre V. C.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ulica Festivalové námestie Košice , na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Huštáky v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Východoslovenskou distribučnou, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 1279/87 v k. ú. Jazero na Ľ. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa pre GMT Plus, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Ing. P. Ď.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. M. Š. a Ing. A. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre G. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP Spoločnosť priateľov Jogy Košice, dobrovoľná organizácia (dvor Hlavná 55-Kováčska 16)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

57. Rôzne

58. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice