Prejsť na obsah

Mestská rada: 13

13. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 03.04.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

13. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
3. apríla 2017 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle čl. V. ods. 7 štatútu neziskovej organizácie
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6. Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10. Návrh na odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia šport. areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice a návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11. Návrh na vyradenie Materskej školy Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice a ŠJ Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Návrh na vyradenie Materskej školy Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Bystrická 34, Košice - Pereš a ŠJ Bystrická 34, Košice - Pereš ako súčasť Materskej školy Nešporova 28, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Prenájom lesných investičných a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15. Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

16. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby - Uzamykateľné kontajneroviská, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17. Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18. Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby: Verejné osvetlenie hrádza – lesopark, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19. Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby: Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice" pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch na ul. Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 322 zo dňa 14.12.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska ulica - vodovod", na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Severné Mesto v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86 II. etapa od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76-86 I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
30. Odplatný prevod detského ihriska – workout, v Parku duklianskych obetí č. 2-6 od MČ Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodplatného prevodu stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. a Odplatný prevod stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Š. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre L. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do správy Mestskej časti Košice – Západ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing. A. K. a Ing. V. K. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na Ing. E. N.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre M. R., MBA a MUDr. E. R., MBA
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Prevod pozemkov v k. ú. Kostoľany nad Hornádom pre JUDr. V. V., Ing. I. V. a N. V. v rovnakom podiele 1/3 k celku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre J. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre O. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J & Q s.r.o. (dvor Hlavná 55 - Kováčska 16)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

54. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 39
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

55. Rôzne

56. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice