Prejsť na obsah

Mestská rada: 14

14. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 23.05.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

14. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. mája 2017 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Záverečný účet mesta Košice za rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava 2012
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo III. SKR 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Predloženie 3 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach" v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1–Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, názov projektu: "Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s. "
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná
a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu: „Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s."
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Prevod 29 % podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická 34, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18. Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Slobody 1 v Košiciach pre nájomcu Súkromná základná škola Slobody 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Odňatie zvereného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy Centra voľného času. Orgovánová 5, Košice a zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej škole Krosnianska 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22. Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Zámena spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – mesto o viac ako 50 % z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča
pre M + M Potraviny, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.  Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia parku pri OC Erika" v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.  Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.  Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.  Odplatný prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od spoločnosti TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.  Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.  Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.  Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.  Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.3.2016
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.  Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo dňa 21.8.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.  Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.  Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.  Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.  Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľ. G. a RNDr. Z. G., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.  Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. R. a manželku M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. K. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. D. T. a Mgr. M. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre D. Z.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.  Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na M. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.  Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. T.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.  Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. J. K. a manž. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. M. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.  Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre A. P. a Ing. M. B. v rovnakom podiele ½ k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.  Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

58.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará baštová č. 7
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

59.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu E. V. v dome na ul. Alžbetina č. 29
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

60.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE v dome na ul. Fejova č. 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

61.  Rôzne

62.  Záver

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice