Prejsť na obsah

Mestská rada: 15

15. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 04.09.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

15. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
4. septembra 2017 (pondelok) od 12.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa 27.02.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh na udelenie ceny PRO URBE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Dotácie na mládežnícky šport - futbal
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická", „Ulica Svätovavrinecká", „Ulica Malokarpatská"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica na Košarisku", „Hríbová ulica", „Kozáková ulica", „Ulica pod Hájmi", „Lúčnicová ulica", „Plávková ulica", „Bedľová ulica"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni" a verejných priestranstiev „Račkov park", „Feldov park"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. pre projekt: Hluková mapa pre Mesto Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania, Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v rámci projektu: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2017 - Podpora rozvoja výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenia
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Prenájom celého objektu a pozemkov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18, Košice pre nájomcu Liberta, n. o., Cimborkova 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli Základnej školy Bukovecká 17 v Košiciach pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o. z.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Budapeštianska 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Nešporova 28, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25. Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Materskej školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26. Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27. Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej školy Drábova 3, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Park Angelinum 8, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084 na Žiackej 25 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území Mestskej časti Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela)
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja Anička", „Park Anička (ostatné športové a rekreačné stavby)", „Detské ihrisko pre handicapované deti – park Anička", „Revitalizácia pitného stĺpa Anička" a parcely C KN č. 6657/3 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
33. Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste Košice – bikesharing" z prostriedkov IROP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Návrh zámeru obstarania koncesie pre projekt „Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice – bikesharing"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho usporiadania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby: „Parkovisko, Krakovská ul. Košice" pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre p. E. za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rodinnému domu
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra – športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Dopravné napojenie na Tr. SNP z úseku A"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania športového areálu a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre občianske združenie Šport - Mládež pre budúcnosť o. z. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt – „Freestyle Academy"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia", na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Šebastovce, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16. septembra 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uznesenia MZ č. 448
zo dňa 24. apríla 2008
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce – schválenie
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57. Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58. Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27. februára 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61. Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62. Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. L. a Ing. O. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65. Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66. Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre K. Z., P. F. a MUDr. V. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. M. K. a J. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. S. C.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. I. F. a manželku V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Š. B., MUDr. M. M. a Ing. G. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. K. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve M. Š. a Bc. M. Š. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74. Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. P. G. a JUDr. M. G., PhD., z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75. Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre S. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76. Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Z. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77. Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr. B. L. a W. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. Č. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a manž. B. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80. Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. P. K. a manž. T. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81. Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

82. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

83. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

84. Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

85. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

86. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. K. T. a Ing. T. T. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

87. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. D. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

88. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19. júna 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

89. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

90. Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

91. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská č. 15
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

92. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

93. Rôzne

94. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice