Prejsť na obsah

Mestská rada: 16

16. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 20.11.2017
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach  z v o l á v a m

16. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
20. novembra 2017 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Ponuka na odpredaj 3 ks akcií Košická Futbalová Aréna a.s. v rámci uplatnenia predkupného práva a návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií v ktorých je mesto Košice zakladateľ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Zmena členov dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Schválenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v Košická Futbalová Aréna a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. pre projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice"
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Príprava a predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci cezhraničného programu Interreg Stredná Európa, Programová priorita 1 Spolupráca na inováciách, aby sa stredná Európa stala konkurencieschopnejšia, Špecifický cieľ programu 1.2 Zlepšiť zručnosti a podnikateľské kompetencie na podporu hospodárskej a sociálnej inovácie v stredoeurópskom priestore pre projekt: „SoDiCE - Sociálna Digitálna trieda pre budúcich podnikateľov"
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom „V základnej škole úspešnejší"
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Prenájom nebytových priestorov vo výmere 259,94 m2 a pozemku vo výmere 99,7 m2 priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli zrušenej MŠ Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná materská škola Krosnianska 6, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Prenájom veľkej telocvične vo výmere 323 m2 priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Krosnianska 2, Košice pre nájomcu – Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátova 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Prenájom veľkej telocvične vo výmere 365 m2 priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Podnájom časti územia Košického hradu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre o. z. Castellum Cassovia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19. Podnájom hádzanárskej haly (Multihaly) Alejová 2 v Košiciach občianskemu združeniu KOŠICE CROWS za 50 € bez DPH mesačne na dobu určitú 20 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Borovicový háj – informácia o aktuálnom stave
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Uplatnenie predkupného práva na parc. č. 2037/2, 2037/17, 2037/18 v k. ú. Huštáky – ponuka od spol. FLORIÁNSKA ROYAL (J&P&J Slovakia s.r.o.) a žiadosť o jeho zrušenie
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. T. D. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Baška pre Ing. M. J. a PhDr. B. J., rod. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Prevod pozemku v k. ú. Baška pre R. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Jazero pre spoločnosť LABAŠ s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Odplatný prevod majetku vo vlastníctve Miestneho podniku služieb, s.r.o. Košice
v likvidácii do vlastníctva mesta Košice za účelom zabezpečenia prevádzky kúpaliska Triton
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora<br< body="">

32. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre T. O.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. M. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť R-STANA s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.  Zámena častí pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves s p. S. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 233 zo dňa 21. septembra 2015 a zverenie pozemku v k. ú. Stredné Mesto do správy Správe  mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.  Predaj nebytového priestoru (garáže) pre nájomcu Š. R. v dome na ul. Železiarenská č. 37
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

38. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE v dome na ul. Fejova č. 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

39. Predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 3790/7 v k. ú. Huštáky k  priestoru č. 4 – NP 4 v nehnuteľnosti na ul. Novomeského č. 11 pre jeho vlastníka, PhDr. P. K., CSc.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

40. Rôzne

41. Záver

 

 

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice