Prejsť na obsah

Mestská rada: 17

17. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.01.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

 

17. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

22. januára 2018 (pondelok) od 8.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,

II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. zasadnutia MZ dňa 18.09.2017

Predkladá: p. Raši, primátor mesta

 

2. Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice

Predkladá: p. Raši, primátor mesta

 

3. Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov medzi mestom Košice a Urbariátom Kavečany, p. s. v k. ú. Kavečany

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice

Predkladá: p. Raši, primátor mesta

 

5. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora 

 

6. Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 „Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.“

Predkladá: p. Raši, primátor mesta

 

7. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018

Predkladá: p. Raši, primátor mesta

 

8. Petícia proti výstavbe obytného súboru „Paseo Grunty“ v lokalite Moskovská trieda na sídlisku KVP

Predkladá: p. Raši, primátor mesta

 

9. Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom „V základnej škole úspešnejší“ 

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

10. Návrh na zaradenie ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

11. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Galaktická 9, Košice ako súčasti Materskej školy, Galaktická 11, Košice a Výdajnej školskej jedálne, Galaktická 9, Košice ako súčasť MŠ Galaktická 11, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

12. Návrh na zaradenie Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasti Základnej školy, Drábova 3, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

13. Prenájom malej a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu AKADEMIK TU Košice, Watsonova 4/A, Košice

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

14. Prenájom malej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Drábova 3 v Košiciach pre nájomcu HK Sršne Košice – hokejový klub o. z., Omská 2, Košice

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

15. Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

16. Zverenie pozemkov a miestnych komunikácií do správy Mestskej časti Košice – Krásna

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

17. Zverenie nehnuteľností na Mojmírovej 1 v Košiciach do správy Zoologickej záhrade Košice

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

18. Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

19. Prenájom pozemkov na výstavbu rodinných domov v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach“ za 1 EUR/rok za pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

20. Dlhodobý prenájom pozemku pre MČ Košice – Luník IX na vybudovania multifunkčného ihriska za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

21. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre NTC Košice, a. s. z  dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

22. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Uherovej ulici pre MČ Košice - Západ z  dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

23. Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a D. M.a D. M., rod. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

24. Zámena častí pozemkov v k. ú. Južné mesto so spol. IZOLEX BAU s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

25. Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. V. V. v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

26. Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre účely stavby: „Rozšírenie križovatky Kostolianská – Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou“ vlastníctva mesta Košice od Kňažského seminára sv. Karola Boromejského

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

27. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu P. P. 6/12 k celku na pozemku C KN parc. č. 501/599 v k. ú. Južné mesto

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

28. Určenie spôsobu prevodu pozemku – dobrovoľná dražba pozemku v k. ú. Čermeľ

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

29. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

30. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

31. Prevod nehnuteľného majetku mesta Košice – verejného osvetlenia na Mestskú časť Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

32. Prevod častí pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce na Mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

33. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre M. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

34. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spoločnosť Datacom, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

35. Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

36. Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi,  spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

37. Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre P. H. a manželku D. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

38. Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane priľahlej plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

39. Prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou hromadných garáží vo vlastníctve spol. HONEKO s.r.o.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

40. Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto do podielového spoluvlastníctva Mgr. A. S. v podiele ½ k celku a Ing. R. S. v podiele ½ k celku 

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

41. Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. J. V. a Š. S. a manželku M.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

42. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre M. H., Ing. J. H. a J. O. a manželku Ing. M. O.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

43. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. R. F. a manželku Mgr. D. F.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

44. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. J. V.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

45. Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. C. K. a manželku RNDr. V. K.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

46. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre EASY real, s.r.o..

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

47. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre A. Sz.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

48. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. K. G. a Ing. K. G.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

49. Prevod pozemku v k. ú. Letná pre A. N.

Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

 

50. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu BEAUTY FOTO s.r.o v bytovom dome na  ul. Jesenná č.7

Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

 

51. Rôzne

 

52. Záver

 

 

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

primátor mesta Koš