Prejsť na obsah

Mestská rada: 18

18. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.03.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

18. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. marca 2018 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 21/1994 O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 a návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1018/12.02.2018
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Umiestnenie umeleckých diel na území Mestského parku v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Grantový program na rok 2018 - návrh na prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Koncepcia komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizácia
a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2017
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Zmena v zložení dozornej rady v neziskovej organizácií Perly gotickej cesty, n. o. v ktorej je mesto Košice zakladateľ
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.
pri prevádzkovaní parkovacích miest v rezidentských lokalitách
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Prenájom časti pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach pre nájomcu Mestská hokejbalová únia, o. z., Donská 14, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11. Prenájom nebytových priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte MŠ Galaktická 11 v Košiciach pre nájomcu Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Prenájom ihriska v areáli ZŠ Janigova 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Prenájom veľkej telocvične v objekte Základnej školy Fábryho 44 v Košiciach
a veľkej telocvične v objekte Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy JŠ Užhorodská 8, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Prenájom časti pozemku parc. č. 2736 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Gagarinovom námestí z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníkov na Baltickej - Kaspickej" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18. Prenájom pozemkov časť parc. č. 3599/4 a parc. č. 3599/6 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Kurská kontajnerovisko" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19. Prenájom častí pozemkov parc. č. 2848 a 2830 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Chodník Krosnianska - Ovručská" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na ulici Obrody 27, Moldavskej 27 a Pražskej 9 pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu určitú 10 rokov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologického parku v Katkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Prenájom pozemkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. za účelom realizácie stavby: „Košice, Račí potok II., RKOM 0,510-0,610 stabilizácia pravého svahu toku" v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou Svätej Rodiny, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Zverenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Zámena pozemkov v k. ú. Skladná a Stredné Mesto medzi mestom Košice
a Ing. M. G.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Zámena pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu P. P. 6/12 k celku na pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - kina Družba, nachádzajúceho sa v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Ing. E. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. P. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. A. A. a manželku H. a M. O. a manželku Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre V. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. J. a manželku K. a M. M. a manželku L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prevod pozemkov v k. ú. Brody pre spoločnosť IPO ECOLOGY, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prevod pozemku v k. ú. Pereš pre MČ Košice - Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre DATACOM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zároveň návrh na zrušenie uznesenia č. 995 zo dňa 11.decembra 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre M. a K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre MVDr. I. Š. a MVDr. Z. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod bytovým domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Prevod časti pozemku v k. ú. Severné Mesto do podielového spoluvlastníctva Ing. K. S., DrSc. a Ing. N. P., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Rôzne

46. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice