Prejsť na obsah

Mestská rada: 19

19. zasadnutie (mimoriadne) mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 04.04.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

19. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
4. apríla 2018 (streda) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Návrh na určenie platu námestníka primátora mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

2.  Portrétovanie primátora mesta Košice podľa stáročných zvyklostí mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

3. Výkon oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v niektorých obchodných spoločnostiach – aktualizácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

4. Výstavba futbalového štadióna KFA - informácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

5. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo IV. SKR 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

6. Záver


JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora