Prejsť na obsah

Mestská rada: 2

2. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 30.03.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

2. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. marca 2015 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na II. rokovaní MZ dňa 09.02.2015
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice (pravidlá prenajímania malometrážnych bytov)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

3. Návrh VZN mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby na území mesta Košice (nariadenie o taxislužbe)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Územný plán zóny Košice – Kavečany 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Návrh na doplnenie členov dozornej rady v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty n. o., Hlavná 26, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Vstup mesta Košice do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., so sídlom Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Záverečný účet mesta Košice za rok 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Koncepcia rozvoja športu v Košiciach na roky 2015 – 2020
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9. Doplnenie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Prenechanie školského majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa ŠK Keido Košice na ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11. Prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte zrušenej Základnej školy Galaktická 9, Košice pre občianske združenie TVOJA ŠANCA Košice, IČO: 423 292 13, Európska trieda 11, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa (prevádzkovanie denného stacionára a relaxačno-pracovnej zóny)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Prenechanie školského majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre žiadateľa Gréckokatolícka eparchia Košice na zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice nájomcovi Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám. č. 5, Košice pre nájomcu Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Požiarnická 1, 040 01 Košice, IČO: 355 652 33
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Prenájom telocvične na Základnej škole Janigova 2, Košice a prenájom priestorov v objekte Základnej školy Starozagorská 8, Košice a materských škôl na ulici Hemerkova 26, Za priekopou 57, Cottbuská 34, Húskova 45, Povstanie českého ľudu 11, Čordákova 17 v Košiciach nájomcovi LIBA ACADEMY 11, IČO: 35539208, Národná trieda 48, Košice (účel - športová s pohybová činnosť) ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Zverenie nehnuteľného majetku mesta - viacúčelového ihriska do správy Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Zverenie nehnuteľností – budovy č. súpisné 47 a pozemkov parc. č. 457, 458 a 459/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17. Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18. Zverenie nehnuteľného majetku mesta – miestnych komunikácií pre IBV Vyšný Lorinčík do správy Mestskej časti Košice – Lorinčík
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19. Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy Mestskej časti Košice – Krásna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach – dodatok č. 1 k zmluve č. 2013002119 zo dňa 30.09.2013, dodatok č. 3 k zmluve č. 2011001572 zo dňa 02.08.2011
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Zriadenie vecného bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby „Náhrada parného systému CZT horúcovodným" pre zásobovanie teplom sídliska Nad Jazerom – III. etapa v prospech žiadateľa Tepláreň Košice, a. s. na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Prenájom nehnuteľností – objektov Bufet Kamzík a Bufet Čierny vlk s príslušnými pozemkami v areáli Zoologickej záhrady Košice pre spoločnosť A.P.S. s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Prenájom časti pozemku pre žiadateľa Košický seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za účelom realizácie ihrísk a správy areálu za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích (výmenníkových) staniciach v Mestskej časti Košice - Nad jazerom na dobu určitú na 20 rokov realizovaný formou obchodnej verejnej súťaže alebo dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Rozšírenie účelu nájmu pozemkov Košickej detskej historickej železnice pre OZ Detská železnica Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prevod 1/5 spoluvlastníckeho podielu Mesta Košice na nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 689/3, k.ú. Ťahanovce podielovým spoluvlastníkom manželom I., rod. L. a R. K., Zimná 18, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Bezodplatný prevod dopravnej stavby SO 07 – Cesty a spevnené plochy vybudovanej v rámci príjazdovej komunikácie k objektu Zdravotnícke zariadenie – diagnostické laboratória na Gorkého ul. č. 8 v Košiciach, od firmy QUADRA Group s.r.o., Kurská č. 19 Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
28. Odplatný prevod dokončenej investície „rozšírenie parkovacích plôch na Rožňavskej ul. v Košiciach" zrealizovanej v rámci dopravných stavieb za kúpnu cenu 1,- €, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Terasa v lokalite Považská ul. formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. R. R. v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kežmarskej č. 40
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Prevod nehnuteľností v k. ú. Myslava pre Ing. J. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. M. H. a manželku D., rod. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre M. S. a I. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. J. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre JUDr. P. F. a Ing. P. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Priamy predaj nehnuteľnosti – budovy (bývalej kotolne) a pozemku vrátane prípojok v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A pre spoločnosť LEOLIL s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy – predsadenej občianskej vybavenosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu J. E. na ul. Budapeštianska č. 26, 28
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

40. Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníkov bytu č. 4 F. L. a A. L. na ul. Alžbetina č. 32-34
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

41. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. V. Ľ. – DZIRO v dome na ul. Jarná č. 21
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

42. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská č. 21
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

43. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. na ul. Stará baštová č. 4
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

44. Rôzne

45. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice