Prejsť na obsah

Mestská rada: 20

20. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 28.05.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

20. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. mája 2018 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR, opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a plnenie opatrení
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

2. Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

3. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

4. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky, lokalita Grot
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

5. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

6. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Ludvíkov dvor – 18 RD"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

7. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Ludvíkov dvor I"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

8. Všeobecne záväzné nariadenie - Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice (pravidlá prenajímania sociálnych bytov)
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

9. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasť Základnej školy, Drábova 3, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

11. Záverečný účet mesta Košice za rok 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

12. Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o zrušení verejného obstarávania a zámer mesta Košice uskutočniť nové verejné obstarávanie na predmet zákazky „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

13. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14. Zmena stanov spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. a schválenie kontrolóra športovej organizácie
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15. Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

16. Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17. Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Košice EYOF 2021 – Európsky olympijský festival mládeže, Založenie a vznik neziskovej organizácie
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Prenájom veľkej telocvične v objekte Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., Werferova 3, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalej ZŠ Poľná 1 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli bývalej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Belehradská 6, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VN rozvádzač v areáli Kasární Kulturpark
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pre projekt zlepšenia infraštruktúry v Priemyselnom parku Košice - Pereš medzi Mestom Košice
a spoločnosťou MH Invest II, s.r.o., Bratislava
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Prenájom pozemku parcely C KN číslo 3535/11 v k. ú. Nové Ťahanovce o výmere 102 m2 pre firmu LUDOTO s.r.o. na dobu určitú 10 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prenájom časti pozemku parc. č. 1604/2 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stabilizácie a odvodnenia svahu – Benadova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prenájom častí pozemkov parc. č. 3144 a 1656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Adlerova - parkovisko" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Dlhodobý prenájom časti pozemkov pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie detského ihriska za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupových komunikácií, chodníkov, spevnených plôch a parkovísk v rámci stavby „Bytový dom Floriánska ulica, Košice" pre FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy Zoologickej záhrady Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
 
32. Zverenie nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš do správy MČ Košice - Pereš
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava v lokalite pri Klimkovičovej ulici do správy Mestskej časti Košice - Myslava
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Zverenie nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Poľov do správy MČ Košice - Poľov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Zverenie nehnuteľnosti – komunikácie Kapustná do správy MČ Košice – Barca
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Zverenie pozemkov v lokalite ulice Benadova, k. ú. Furča, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Zverenie majetku mesta Košice „ Areál DMS, Rastislavova 79, administratívna budova (AB1) - TZ - EÚ fondy" do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Zámena pozemkov v k. ú. Šaca medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. J. S. za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, Kostoľany nad Hornádom a Malá Vieska z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a P. S. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina a Kostoľany nad Hornádom vo vlastníctve SR - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. za pozemky v k. ú. Ružín a Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Zámena pozemkov v k. ú. K. N. Ves so spol. SevenEleven s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou dobrovoľnej dražby v k. ú. Letná na Bocatiovej ulici
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - Tenisovej dvojhaly na Kostolianskej ceste v Košiciach v k. ú. Severné mesto formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností - Hlavná 47 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. Ing. J. M., CSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre P. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny s MUDr. A. Ch. a Mgr. K. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a Ing. M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Prevod nehnuteľností – bytov v bytovom dome Krčméryho 13, 15 a pozemku pod bytovým domom v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57. Prevod nehnuteľností – obytných domov na Podjavorinskej 10 a 12 a pozemkov pod uvedenými obytnými domami v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa s predkupným právom v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Doc. MUDr. M. Š., CSc. a manželku MUDr. I. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59. Prevod pozemku v k. ú. Lorinčík pre D. E. a J. E. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60. Prevod častí pozemku v k. ú. Terasa do bezpodielového vlastníctva MUDr. T. P. a manželky MUDr. Z. P. a vlastníctva Ing. E. K., MBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61. Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Agentúru GES spol. s r. o. dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62. Prevod pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre I. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63. Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre na M. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom R. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65. Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66. Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Ľ. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 47
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

68. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu I. T. „COMEX" v dome na ul. Hlavná č. 55, Kováčska č. 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

69. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu STOP RAT s.r.o. v dome na ul. Jarná č. 25
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

70. Predaj voľného nebytového priestoru č. 1-3 pre vlastníka bytu Ing. G. T., CSc. PhD. v dome na ul. Hlavná 55, Kováčska 16
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

71. Rôzne

72. Záver


JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora