Prejsť na obsah

Mestská rada: 21

21. zasadnutie (mimoriadne) mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 13.06.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

21. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. júna 2018 (streda) od 8.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

2. Petícia – nesúhlas občanov s realizáciou investičného zámeru – výstavbou novostavby bytového domu „Bernolákova 24 Košice"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

3. Záver


JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora