Prejsť na obsah

Mestská rada: 22

22. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 27.08.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

22. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
27. augusta 2018 (pondelok) od 14.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 12.02.2018 do XXI. zasadnutia MZ dňa 18.06.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

2. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

3. Územný plán zóny „Košice Ludvíkov dvor – 18 RD"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

4. Územný plán zóny „Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

5. Územný plán zóny „Košice, obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

6. Územný plán zóny Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

7. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

8. Zásady pre zabezpečenie Zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

9. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 111/2009 o určení názvu ulice „Žriedlová ulica"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica na Furmanci" a „Námestie sv. Vavrinca"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica k Zoologickej záhrade"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Zelený dvor"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

14. Návrh ďalšieho postupu pri usporiadaní vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. pri prevádzkovaní parkovacích miest v zóne plateného parkovania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15. Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

16. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

17. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2015 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

18. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a špecifického cieľa 2.1.1 časť B: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú pre projekt: „Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice – Krásna"
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Možnosti financovania pre zabezpečenie kompostovacích zásobníkov (kompostérov) na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo zelene
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie v súvislosti s dočasnou správou Dopravným podnikom mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Menovanie člena štatutárneho orgánu a členov dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2017 – informatívna správa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Správa o využívaní a stave malometrážnych bytov za rok 2017 a 2018
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Masarykova 19/A, Košice a jej súčasti
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy, Masarykova 19/A, Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Základnej školy s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice a jej súčastí
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

31. Prenájom nebytového priestoru v objekte Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Tanečný klub Meteor Košice, Krompašská 28, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

32. Predĺženie nájmu nehnuteľného majetku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach pre nájomcu Športový klub PYRAMÍDA KOŠICE, Opálová 25, Košice – Západ
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

33. Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Družicová 5, Košice
Predkladá: p.
33. Návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Družicová 5, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

34. Prenájom športovej haly a pozemku na Hviezdoslavovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre GOOD ANGELS s. r. o. a udelenie súhlasu k prenájmu tretím osobám
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom rekonštrukcie basketbalového ihriska na Važeckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Prenájom časti pozemku parc. č. 1656/136 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Adlerova – Detské ihrisko" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prenájom častí pozemkov parc. č. 2951, 2960, 2954/168, 2954/169, 2954/170 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavby „Osvetlenie pri kostole Sv. rodiny" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1038 zo dňa 12.02.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na výstavbu rodinných domov v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prenájom časti pozemku v k. ú. Terasa pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby – Výstavba polopodzemných kontajnerov Tr. SNP 73, Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Priamy prenájom pozemku parcely E KN č. 2797/2, k. ú. Letná za účelom majetkovo právneho usporiadania pozemku pod informačnou tabuľou pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Podnájom nebytových priestorov v OST 2613 na Stierovej 29 v Košiciach pre športový klub Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Podnájom nebytových priestorov v OST 2614 na Dénešovej ulici v Košiciach pre Združenie technických a športových činností základnú organizáciu MODEL KLUB VSŽ KOŠICE z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Odňatie pozemku zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Odňatie zo správy MČ Košice - Šaca a následný dlhodobý prenájom pozemkov a bytových domov na Nám. oceliarov č. 6, 10, 12 a 14 pre MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Zverenie nehnuteľnosti pozemku E KN č. 255/502, k. ú. Poľov do správy MČ Košice - Poľov
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Zverenie majetku mesta Košice – „Detské ihrisko Fábryho 1, sídlisko Dargovských hrdinov VII. okr. Košice – ihriská IV. OS " a „Detské ihrisko Kpt. Jaroša 6 - 8 v MČ DH" do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Zverenie stavby „Mestský park - Detské ihrisko do 6 rokov" v katastrálnom území Stredné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Lomená Košice ", na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Jilemnického Košice", na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Budúca zámena nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a ŠK ŠPORTHALA z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné Mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa na Nešporovej ulici v Košiciach formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto v oblúku križovatky Huncovskej a Mengusovskej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Terasa so spoločnosťou Investičná Správcovská, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Sokoľ a Malá Vieska so spoločnosťou Carmeuse Slovakia, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59. Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre BYTY SERVIS, spol. s r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60. Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. A. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62. Prevod pozemku v k. ú. Kavečany pre Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63. Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre Ing. J. B. a manž. G. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64. Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. T. D. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Furča pre Z. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66. Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto na Ing. I. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67. Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Mgr. PhDr. M. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Belá pre Obec Košická Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69. Prevod pozemkov v k. ú. Železiarne na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. K. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71. Prevod pozemkov v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva A. T. a D. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72. Prevod pozemku v k. ú. Košická Belá pod stavbou chaty vo vlastníctve Mgr. art. D. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. A. A. a manželku H. a M. O. a manželku Š.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre V. B.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

75. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Š. J. a manželku K. a M. M. a manželku L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

76. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. P. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

77. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

78. Predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre P. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

79. Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a B. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

80. Priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici pre Ing. M. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

81. Predaj nebytového priestoru č. 12-1 pre nájomcu MUDr. K. Š. v dome na ul. Tomášikova č. 19
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

82. Návrh na vysporiadanie dlhu S. R. – Fly HOUSE vzniknutej titulom zmluvnej pokuty formou odpustenia dlhu alebo schválením splátkového kalendára
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

83. Návrh na zrušenie uznesenia č. 1009 zo dňa 11.12.2017 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu S. R. - Fly HOUSE na ul. Fejova 5
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

84. Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Komenského č. 21 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

85.Rôzne

86. Záver


JUDr. Martin PETRUŠKO
námestník primátora