Prejsť na obsah

Mestská rada: 3

3. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 01.06.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

3. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
1. júna 2015 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 27.04.2015
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Šalviová
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc:
Na banisegu, Nábrežná, Rybárska, Ku štrkovisku, Bernatovská, Valalická
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Územný plán zóny Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda - KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Harmonogram riešenia statického parkovania organizácie mesta Košice – informácia
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

11. Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Zmena zriaďovateľských listín Psychosociálneho centra, Jegorovovo nám. č. 5, Košice a Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Špecifikácia predmetu podnikateľskej činnosti realizovanej v rámci vedľajšieho predmetu činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za rok 2014
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Zmena preddavkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu - Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

17. Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice (parcela č. 3755/77 zapísaná na LV č. 965) do správy Základnej školy Starozagorská 8, 040 23 Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej Základnej školy na Galaktickej ulici č. 9, Košice (malá telocvičňa a dve šatne) z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, KE Vladimírovi Janočkovi – Janočko Academy, Puškinova 1, 040 01 Košice za účelom výstavby športovo-tréningového komplexu Futbalovej akadémie Vladimíra Janočka – ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

21. Rozšírenie prenajatých priestorov a prenájom celkových priestorov na dobu určitú 10 rokov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v objekte zrušenej Základnej školy Poľná 1 v Košickej Novej Vsi pre nájomcu Družstvo THESAN, Lomonosovova 14, 040 01 Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

22. Návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

23. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

24. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod plagátovacími plochami vo vlastníctve mestskej časti za 1 €/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Prenájom pozemkov pre Košickú Futbalovú Arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby Košickej futbalovej arény
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Dlhodobý prenájom bývalého kina Úsmev a pozemkov na Kasárenskom nám. č. 1 v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie CINEFIL za účelom prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby uzamykateľných kontajnerovísk pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu, prenájom SVR* v k. ú. Grunt a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Prenájom pozemkov v katastrálnom území Furča pre Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za 1 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
32. Podnájom nebytových priestorov v trakte C budovy Hlavná 70 v Košiciach pre Združenie vojnových poškodencov – invalidov na Slovensku a Lige proti osteoporóze – Slovensko za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Návrh na opravu uznesenia MZ č. 66 zo dňa 9. februára 2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Odplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Bezodplatný prevod na Ondavskej ul. v Košiciach, od firmy eMeM s.r.o., Hlučínska 1, Bratislava do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. V. V. v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prevod pozemku registra C KN parc. č. 1640/27 v k. ú. Severné mesto pre
JUDr. V. Ž. a Ing. T. Ž. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Krásna pre L. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prevod pozemkov v k. ú. Čermeľ pre P. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prevod nehnuteľnosti – domu s prístavbou vrátane prípojky vody a pozemku v k. ú. Južné mesto na ulici Werferova 6 pre spoločnosť R – STANA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Prevod 2/3 spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre A. Š., rod. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Š. F. a manželku RNDr. D. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. M. I. a RNDr. A. I., rod. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. D. K., CSc. a manželku D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. D. K., CSc.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. A. F.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Zverenie pozemkov mesta Košice registra KN – E parc. č. 603/1 a 613/1 do správy Zoologickej záhrade Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Odňatie pozemku v lokalite bývalého VŠA zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Baška formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Priamy predaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre K. I.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu T. S. – NATEL v dome na ul. Alžbetina č. 32-34
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

54. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Cumulus s.r.o. v dome na ul. Južná
trieda č. 7
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

55. Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu MUDr. Š. N. na ul. Štefánikova č. 8
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

56. Zmena uznesenia č. 126 zo dňa 27. 4. 2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská 21
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

57. Rôzne

58. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice