Prejsť na obsah

Mestská rada: 4

4. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 24.08.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

4. rokovanie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. augusta 2015 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ v Košiciach dňa 22.06.2015 a dňa 13.07.2015
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

2. Aktuálny stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. rokovania dňa 09.02.2015
Predkladá: p. Lazúr, riaditeľ MMK

3. Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 44 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o symboloch mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby (nariadenie o taxislužbe)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13. Zrušenie časti B) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre Mesto Košice -MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE, a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 433 zo dňa 10. 12. 2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

15. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16. Občianske združenie FK GALAKTIK – súhlas na prenájom futbalového ihriska na ZŠ Družicová ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Prenájom ďalších priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Odplatný prevod dopravnej stavby na Poľovníckej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

19. Odplatný prevod dopravnej stavby na Michalovskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- €
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

20. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Kuzmányho ulica Košice, na pozemkoch mesta Košice, k. ú. Huštáky, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

21. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Jantárová ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Skladná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 1515/43, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice (parcela č. 501/3), katastrálne územie Južné Mesto, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Odňatie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice v dome na Národnej triede 56 v Košiciach zo správy Mestskej časti Košice – Sever
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom dobudovania statickej dopravy na Raketovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rozšírenia parkoviska na Rovníkovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parcela č. 2599/5, k. ú. Stredné mesto, pre Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Prevod stavby a pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. J. T., PhD. a Mgr. M. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Prevod časti pozemkov (pod stavbou parkoviska) v k. ú. Stredné mesto pre COMCA, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. P. A. a manželku M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre p. L. Š. a manželku D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. R. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Prevod pozemkov - pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ do vlastníctva pre Mgr. J. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
  36. Prevod pozemkov - priľahlej plochy k rodinnému domu v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva pre A. V. a B. U.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a JUDr. M. R. a Ing. V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre E. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prevod nehnuteľnosti - pozemku vrátane oporného múru v k. ú. Furča pre S. J. v podiele 2/4 k celku
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Čermeľ pre F. W. a manželku J. W.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. D. L. a manželku RNDr. I. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. P. Ď. a JUDr. Z. K. do podielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre M. Dž.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. B. a manželku E. rod. V.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. K. a manželku E. rod. D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ulica pre P. S. a manželku J. S. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Priamy predaj pozemku v k. ú. Baška pre JUDr. M. B. a JUDr. L. B. do bezpodielového spoluvlastníctva
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MILENIUM MEDIA, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod horou formou priameho predaja
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Čapajevova č. 16
do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

57. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 13 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

58. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Zimná č. 5 - Jarná č. 11
do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

59. Prevod nebytového priestoru pre nájomcu OREF, spol. s r.o., Košice v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

60. Prevod nebytového priestoru pre nájomcu nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská č. 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

61. Rôzne

62. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice