Prejsť na obsah

Mestská rada: 5

5. rokovanie (mimoriadne) mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 07.09.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

5. rokovanie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
7. septembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Analýza súčasného stavu za jednotlivé mestské časti a mesto Košice zameraná na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice plnenie uznesenia č. 154 zo dňa 22. 6. 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

4. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17. 6. 2013
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

5. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice