Prejsť na obsah

Mestská rada: 6

6. rokovanie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 23.11.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady
v Košiciach
z v o l á v a m

6. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. novembra 2015 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Určenie obsahovej náplne činností komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

4. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice s účinnosťou od 01.01.2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Pravidlá pre určovanie názvov ulíc, námestí a verejných priestranstiev na území mesta Košice (Pravidlá určovania názvov ulíc)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zmene názvu ulice „Galenová ulica" na názov „Prof. Jána Kňazovického"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Parčík Jozefa Psotku"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Platinová"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11. Informácia o Integrovanej územnej stratégii udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 - 2020 (2023) (UMR)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

12. Zmena štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou Mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

14. Založenie obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

15. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov - „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

16. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve - Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Žiadosť o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020: Modernizácia električkových tratí v meste Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

19. Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 146 o školských obvodoch na území mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20. Návrh na zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21. Návrh na zmeny a doplnky Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

22. Odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

23. Odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice zo správy Základnej školy Abovská 36, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

24. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – multifunkčného ihriska do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

25. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku v areáli Základnej školy Abovská 36, Košice do správy Mestskej časti Košice – Barca
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

26. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – budova v areáli Materskej školy Turgenevova 38, Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

27. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice do správy Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

28. Prenájom priestorov v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice pre občianske združenie MC SMAJLÍK, Juhoslovanská 2, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

29. Zmluvné zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom stavieb IKD a MEU prostredníctvom DPMK, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Zverenie pozemku parcely KN-C č. 3573 a detského ihriska vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Varšavskej, Sofijskej a Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora
32. Zverenie pozemku a stavby - detského ihriska na ulici Bašťovanského č. 3 - 5
v Košiciach, katastrálne územie Furča, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Odňatie nehnuteľnosti parc. č. 3069, k. ú. Jazero zo správy MČ Košice – Nad jazerom
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom častí pozemkov pre mestskú časť za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie stavieb – uzamykateľných kontajnerovísk z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka Jenisejská – Čingovská" z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Prenájom časti pozemku parc. C KN 1016/9 v k. ú. Severné mesto pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkovacích plôch na Krupinskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre T. Sz. za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania
pre objekty „Byty pri plavárni" a plánovaný bytový dom „Corner House"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Obnova a revitalizácia Detského ihriska Moldavská č. 29" z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Nájom nebytových priestorov v budove na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach pre Mestskú časť Košice – Luník IX za 1,- € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Podnájom meštianskeho domu na Hrnčiarskej ulici č. 17 v Košiciach pre MEDIPARTNERS, s.r.o. za 419,- € bez DPH/mesačne na dobu neurčitú
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od spol. Tempus – Invest s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Odplatný prevod dopravnej stavby – parkoviska na Humenskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Odplatný prevod dopravnej stavby na Toryskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Odplatný prevod dopravných stavieb vo vlastníctve spoločnosti Hotel Cassovar a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Odplatný prevod dopravnej stavby pri OC Optima vo vlastníctve spoločnosti Palm Corp s.r.o., Bratislava do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa v lokalite Brnenskej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto v lokalite Terchovskej ulice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Prevod nehnuteľností v k. ú. Barca pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre A. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 246 zo dňa 21.09.2015
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Prevod pozemkov v k. ú. Poľov pre spoločnosť BIRENTAL, s.r.o. v druhej polovici areálu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Prevod časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť HOPE TRADE s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. A. P.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. B. S. a manželku D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

59. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre F. J. a manželku E.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

60. Prevod pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre KRANIMEX spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

61. Prevod nehnuteľností - chaty Ždiar vrátane pozemku v k. ú. Kojšov formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

62. Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre S.I.S.LEASING s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

63. Prevod pozemkov pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Ťahanovce do vlastníctva pre Ing. J. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

64. Prevod nehnuteľností na Orlej 3 v k. ú. Stredné mesto pre Slovenskú sporiteľňu a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

65. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

66. Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny medzi mestom Košice a F. S. – NOVÁTOR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

67. Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. I. K.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

68. Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a CI REGIO, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

69. Prevod nehnuteľností – bývalej meniarne DPMK vrátane pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

70. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

71. Prevod pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľ. S., PhD.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

72. Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre O. J.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

73. Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre OKNOSTAV s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

74. Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Podtatranského č. 9
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

75. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Slovenskej jednoty č. 9, 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

76. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Stará baštová č. 1 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

77. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 15 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

78. Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Hrnčiarska č. 5 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

79. Doplnenie uznesenia MZ č. 270 zo dňa 21.09.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská 6
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

80. Rôzne

81. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice