Prejsť na obsah

Mestská rada: 8

8. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 23.02.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m

8. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. februára 2016 (utorok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. rokovania MZ
dňa 21.09.2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. Návrh na udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4. Územný plán zóny Košice – Domino, ZADANIE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

6. Menovanie členov štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7. Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra – zmena sídla a rozšírenie predmetu činností
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a zmena Stanov
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

9. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve - Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice – doplnenie
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

10. Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

11. Rozšírenie prenajatých priestorov o nebytové priestory a pozemok v objekte a areáli zrušenej Materskej školy Jegorovovo nám č. 5 v Košiciach pre nájomcu K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, Kukučínova 2, Košice priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12. Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 285 zo dňa 25.10.2007 - zverenie objektu telocvične zrušenej Základnej školy Škultétyho 10 v Košiciach do správy Základnej škole Považská 12 v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

13. Prenájom multifunkčného ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre nájomcu Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14. Prenájom nebytových priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Materskej školy
Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15. Návrh na zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

16. Návrh na zaradenie Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasti Základnej školy Abovská 36, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17. Rozšírenie prenajatých priestorov o objekt telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Základnej školy Škultétyho 10 v Košiciach pre nájomcu Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

18. Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 164 zo dňa 22.06.2015 - Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice Vladimírovi Janočkovi – Janočko Academy, Puškinova 1, Košice za účelom výstavby športovo-tréningového komplexu Futbalovej akadémie Vladimíra Janočka ako dôvod hodný osobitného zreteľa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19. Návrh na zrušenie Detských jaslí, Kalinovská 9, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

20. Návrh na vyradenie ZŠ Dolina 43, Košice a jej súčastí (školský klub detí) zo siete škôl a školských zariadení SR a následné kroky
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21. Zriadenie vecného bremena a odsúhlasenie jednorazovej náhrady za dočasné užívanie pozemkov a jednorazovej náhrady za obmedzenie pri výkone vlastníckych práv pre VSD, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22. Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre občianske združenie Únia žien Slovenska – Krajská organizácia Košice za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23. Prenájom časti pozemkov za účelom vybudovania komunikácie, chodníka a spevnených plôch pre obchodnú spoločnosť Jantárová
Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24. Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby
futbalového štadióna
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie nových chodníkov na uliciach Kysucká, Šafárikova, Humenská a
Narcisová z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26. Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy MČ Košice - Západ a následný prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom
výstavby parkovísk na Považskej č. 1 a 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27. Odňatie pozemku a následný prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom realizácie stavby - Verejné osvetlenie chodníka Važecká – Galaktická, z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

28. Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a prof. Ing. I.K., CSc. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29. Zámena nehnuteľností v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero medzi mestom Košice a MADO s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30. Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od spol. Tempus – Invest s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31. Bezodplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o., do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32. Odplatný prevod dopravnej stavby na ulici Obrancov mieru č. 5-11 a 23-29 vo vlastníctve MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33. Odplatný prevod dopravnej stavby – chodníka na Poľovníckej ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34. Odplatný prevod dopravnej stavby na ul. Tri hôrky v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35. Zámer majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Jazero pre účely stavby: Rozšírenie cesty II/552 v Košiciach – Slanecká cesta a zrušenie Uznesenia MZ č. 40 zo dňa 8.marca 2007
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36. Uzatvorenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na prevod pozemkov dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi Mestom Košice a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ľ. D.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39. Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. D. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40. Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41. Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre J. A. a manželku Ing. H. A.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42. Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre Jantárovú Development, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43. Prevod pozemkov v k. ú. Ružín pre Mgr. B. R.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44. Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná pre M. H.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45. Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre K. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre R. P. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre V. K. a B. K., rod. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. V. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre F. K. a manželku M., rod. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na Brnenskej ulici v Košiciach
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52. Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná pre VILLARD – združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok, v.o.s.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre F. I.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54. Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55. Prevod nehnuteľnosti meštianskeho domu na Alžbetinej 12 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56. Rôzne

57. Záver


MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice