Prejsť na obsah

Mestská rada: 9

9. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 23.05.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

9. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. mája 2016 (pondelok) od 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D" č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1.  Územný plán zóny Košice – Rozália, ZADANIE
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2.  Návrh zadania pre Územný plán zóny Košice - Slivník
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica Sajkov"
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

5.  Návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice  č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

6.  Záverečný účet mesta Košice za rok 2015
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

7.  Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

8.  Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2015
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

9.  Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021 - ústna informácia
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

10.  Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 – Európskeho  olympijského festivalu mládeže – Košice 2021 - ústna informácia
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

11.  Návrh na delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

12.  Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

13.  Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špeciálna základná škola pre deti s Aspergerovým syndrómom
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

14.  Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub Forresta Gumpa, n. o.
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

15.  Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

16.  Návrh na zrušenie časti uznesenia MZ č. 259 zo dňa 30.10.2003, odňatie časti zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum 8, Košice zo správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice, rozhodnutie o prebytočnosti majetku
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

17.  Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

18.  Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

19.  Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Ulica Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

20.  Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy Dolina 43, Košice a jej súčasti  
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

21.  Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice občianske združenie za 1 € bez DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

22.  Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod pre Oázu – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

23.  Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou „Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 v Košiciach"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

24.  Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z  II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 09.02.2015 „Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bezodplatný prevod pozemkov pre mesto Košice v k. ú. Nové Ťahanovce"
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

25.  Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Nad Jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

26.  Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ Košice – Juh
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

27.  Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v zmysle VZN mesta Košice č. 157
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

28.  Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

29.  Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

30.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

31.  Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

32.  Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov  za účelom parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

33.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

34.  Prenájom hospodárskych budov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu a poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

35.  Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť  pozemku pod budovou pre Telovýchovnú jednotu FK TURKON Vyšné Opátske z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

36.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického chodníka a zelene pre MBL, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

37.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

38.  Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14. marca 2016
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

39.  Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

40.  Prevod časti pozemkov v k. ú. Jazero pre Bc. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

41.  Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

42.  Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre M. K., rod. J. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

43.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

44.  Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

45.  Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

46.  Odplatný prevod stavebného objektu– chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

47.  Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

48.  Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

49.  Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

50.  Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

51.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa   pre Ing. G. S.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

52.  Prevod pozemku v k. ú. Furča pre p. T. L. 
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

53.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľ. U. a manželku D. U.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

54.  Prevod pozemku v k. ú. Brody pre L. M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

55.  Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre S. M.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

56.  Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre P. L. a Ing. K. L.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

57.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o.
Predkladá: p. Petruško, námestník primátora

58.  Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

59.  Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

60.  Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 – neuplatnenie si predkupného práva
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora

61.  Rôzne

62.  Záver

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
        primátor mesta Košice