Prejsť na obsah

Mestská rada: 1

1. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 10.12.2018
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach  z v o l á v a m

 

1. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

10. decembra 2018 (pondelok)

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“,
s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
 
2. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v niektorých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnej a dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna
 
3. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie projektu: "Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko“
 
4. Rôzne
 
5. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK