Prejsť na obsah

Mestská rada: 10

10. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.09.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

 

10. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

19. septembra 2019 (štvrtok) o 7.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 
1. Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Košice
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
2. Predloženie žiadosti o NFP v projekte Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, za účelom realizácie projektu: „Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice“
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
4. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice