Prejsť na obsah

Mestská rada: 11

11. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 24.10.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

 

11. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

24. októbra 2019 (štvrtok) o 8.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z IX. zasadnutia MZ dňa 19.09.2019 „Akčný plán Programu rozvoja mesta Košice na roky 2019 – 2021“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Informácia o výsledkoch výberového konania a voľba členov štatutárneho orgánu v spoločnosti Mestské lesy Košice a.s., rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice a v príspevkových organizáciách Správa mestskej zelene v Košiciach a Knižnici  pre mládež mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Zmena členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach KOSIT a.s. a Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Zámer Mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť Mesta Košice v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 1 Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti, za účelom realizácie cezhraničného projektu „História očami súčasnosti na oboch stranách hranice“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Príprava a predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku cezhraničného projektu INTERREG V-A Slovakia – Hungary Cooperation programme „Zlepšenie vzdelanostnej úrovne žiakov materských, základných a stredných škôl v oblasti IT na oboch stranách hranice“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov – projekt s názvom: Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry - na oboch stranách hranice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
9. Operačný plán zimnej údržby 2019/2020 – informácia
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
10. Informatívna správa o realizácii karanténnej stanice a  zabezpečovaní veterinárnej asanačnej služby
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Zámena pozemku v k. ú. Jazero vo vlastníctve Mgr. E. K. za pozemok v k. ú. Jazero vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie stavby „Rozšírenie parkovacích plôch – Šafárikova II, Košice“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Prenájom lesného majetku, lesnej a  ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa  pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre P. R. a L. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Rôzne
 
16. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice