Prejsť na obsah

Mestská rada: 12

12. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.11.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

 
12. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
22. novembra 2019 (piatok) o 8.00 hod.
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice 
 
1. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 30.09.2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2/A Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132   o miestnych daniach 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2/B Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 173
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 
 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice „Prevádzkový poriadok pohrebiska Cintorín sv. Rozálie“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Návrh  zmeny Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Košice č. 145 o  poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
10. Komunitný plán sociálnych služieb 2016 – 2020 (2025) – aktualizácia
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Pristúpenie mesta Košice k „Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12.Prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Zmena člena orgánov v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2018 – informatívna správa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  Integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a Programu SK – Climate „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
17. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
18. Návrh na určenie výšky príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
19. Prenájom nebytových priestorov na Jegorovovom nám. 5, Košice, priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
20. Prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
21. Prenájom nebytových priestorov na Charkovskej ulici priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
22. Prenájom časti pozemku k. ú. Terasa na dobu neurčitú priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Evanjelická materská škola, Muškátová 7, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
23. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o. z., Bernolákova 16, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
24. Prenájom garáže v objekte zrušenej ZŠ Poľná 1, Košice priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
25. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 týkajúca sa prenájmu ihriska v areáli ZŠ Janigova 2 v Košiciach priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
26. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Bruselská 18, Košice a jeho zverenie do správy ZUŠ Jantárova 6, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
27. Zmena uznesenia MZ č. 1182 zo dňa 18.06.2018 - určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
28. Zriadenie vecného bremena pre stavbu „Košice – Juh lokalita ul. Milosrdenstva, Rázusova, Lipová, Kupeckého, Vajanského, Javorová, Kalinčiakova, Slnečná, Blesková, Dúhová, Táborská – kabelizácia NN siete“ v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. za finančnú náhradu vo výške 1,00 EUR
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
29. Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto so spoločnosťou W1, s.r.o. a Aston Building s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
30. Zámena pozemkov v k. ú. Furča a Jazero medzi mestom Košice a spoločnosťou LABAŠ s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
31. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1258 zo dňa 24. septembra 2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník  z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
32. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, Košice“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
33. Prenájom  pozemku časti parcely v k. ú. Krásna za účelom  realizácie stavby: „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
34. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
35. Nájom pozemkov v k. ú. Železiarne pre OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov na dobu určitú 40 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
36. Uzatvorenie podnájomnej zmluvy medzi Mestskými lesmi a.s. a Košickým samosprávnym krajom na dobu určitú 10 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
37. Odkúpenie majetku spoločnosti GOOD ANGELS, s.r.o. v objekte Športovej haly na Hviezdoslavovej ul. 8 v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
38. Rôzne
 
39. Záver
 
  
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice