Prejsť na obsah

Mestská rada: 13

13. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 29.01.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 
z v o l á v a m
 
13. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. januára 2020 (streda) o 9.00 hod. 
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IX. zasadnutia MZ dňa 19.09.2019 do XI. zasadnutia MZ dňa 12.-13.12.2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 194/2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice – protest prokurátora
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 
 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o niektorých podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta Košice - poslanecký návrh
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora,
                p. Huba, poslanec MZ, p. Liba, poslanec MZ
 
6. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania v zakladateľskej listine Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.03.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“  (DEPO)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
10. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
11. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátová 1, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
12. Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce
Predkladá: Gurbáľová, námestník primátora
 
13. Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v  k. ú. Šaca formou  dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Prevod vlastníctva nehnuteľností  v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a STAVEBNÝM BYTOVÝM DRUŽSTVOM III KOŠICE z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny   
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Prenájom časti pozemku v k. ú. Kavečany pre Ing. R. B. a manželku MUDr. A. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre M. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
17. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
18. Rôzne
 
19. Záver
 
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice