Prejsť na obsah

Mestská rada: 14

14. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 20.02.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m
 
14. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
20. februára 2020 (štvrtok) o 8.00 hod.
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Informácia o výsledku výberového konania a voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Zmena člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Zmena člena dozornej rady v organizácii Mestská karta Košice, n.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Stratégia rozvoja podniku TEHO s.r.o. Košice 2020 – 2023 - plnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 19.09.2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom malého futbalu (SZMF) pri zabezpečovaní organizácie a prípravy medzinárodného podujatia Majstrovstvá Európy v malom futbale EURO 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice