Prejsť na obsah

Mestská rada: 15

15. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 26.03.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m
  
15. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26. marca 2020 (štvrtok) od 8.30 hod.
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie 
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Návrh niektorých opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

2. Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

3. Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

4. Návrh na úpravu platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

5. Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

6. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu,   pre projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

7. Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, za účelom realizácie projektu: „Rozvoj energetických služieb na území mesta Košice, 2.etapa“
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

8.  Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice