Prejsť na obsah

Mestská rada: 16

16. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 29.04.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach  
z v o l á v a m
 
16. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. apríla 2020 (streda) od 8.15 hod.
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2020 - 2021 v súvislosti s mimoriadnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na ukončenie stavebnej časti projektu Košická futbalová aréna – I. etapa
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
3. Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice