Prejsť na obsah

Mestská rada: 17

17. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 21.05.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

z v o l á v a m

 

17. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

21. mája 2020 (štvrtok) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,

II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“ a „Bielohorská ulica“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 153 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“, „Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Návrh na reštrukturalizáciu úverov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Pokračovanie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.03.2020“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Koncepcia riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice na roky 2020 – 2023 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice 
 
8. Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach:
    8a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 – Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
    8b) č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá
    8c) č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
    8d) č. 266 zo dňa 06.11.2019 – Správa mestskej zelene v Košiciach
    8e) č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice 
    8f) č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Menovanie člena správnej rady CIKE, n.o. v zmysle čl. V. ods. 7 písm. e) štatútu neziskovej organizácie
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
10. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na investičnú akciu „Obnova bytového domu Adlerova  4, Košice “, súpis. č. 835
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Koncepcia rozvoja športu v meste Košice – návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
14. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
15. Prenájom pozemkov k. ú. Jazero pre spoločnosť LaGO development s.r.o. za účelom realizácie parkovacích miest a komunikácie v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou – Lago“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Prenájom časti pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom revitalizácie detského ihriska v lokalite ulíc Sofijská a Budapeštianska v Košiciach (Detské ihrisko Žihadielko) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
17. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici (detské ihrisko Žihadielko)“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
18. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
19. Prenájom časti pozemku pre Ing. Š. K. – A3UM, Košice (správca bytového domu) v k. ú. Terasa za účelom vybudovania bezbariérovej rampy v bytovom dome Popradská 5, 7 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
20. Zverenie pozemku, detského ihriska a mobiliáru v lokalite ul. Borievková, zrealizovaných v rámci stavby „Panoráma obytný súbor, IV. etapa – polyfunkcia“,  do správy Mestskej časti Košice – Vyšné Opátske
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
21. Zverenie nehnuteľnosti parcely C KN č. 1501/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
22. Zverenie pozemkov v lokalite historického evanjelického cintorína na Žriedlovej ulici do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
23. Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku registra C KN parc. č. 3805/56 v k. ú. Huštáky do správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto za účelom rekonštrukcie Materskej školy Tatranská 23, Košice z fondov EÚ
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
24. Odňatie pozemku v lokalite ulice Cesta pod Hradovou zo správy Mestskej časti Košice - Sever 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
25. Zmena právnych vzťahov na úseku užívania majetku súvisiaceho s realizáciou národného projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
26. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. H. a manželku V. H.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
27. Rôzne
 
28. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice