Prejsť na obsah

Mestská rada: 18

18. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 10.06.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciace

z v o l á v a m

 

18. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

10. júna 2020 (streda) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 78 o čistote a verejnom poriadku a návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku  
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
5. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Záverečný účet mesta Košice za rok 2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.3.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu na rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti  Košická Futbalová Aréna a.s.
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
10. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2019 – 2020)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2019
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
13. Projekt Housing First pre rodiny v Košiciach
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
14. Pristúpenie mesta Košice k Baskickej deklarácii
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Rámcová dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou hlavného mesta Budapešť
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Zmena účelového určenia stavby na ul. Obrancov mieru 18 v Košiciach pre Liberta, n.o.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
17. Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
18. Prenájom pozemku v k. ú. Ťahanovce za účelom vybudovania dopravného vstupu z Magnezitárskej ulice pre MČ Košice – Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
19. Prenájom  pozemkov v k. ú. Brody pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
20. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve ST ENERGY, s.r.o. v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
21. Odňatie pozemku  v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a následný prenájom pozemkov  v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektov participatívneho rozpočtu z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
22. Rôzne
 
23. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice