Prejsť na obsah

Mestská rada: 2

2. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 24.01.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

 

z v o l á v a m

 

2. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 9.30 hod. 

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“,

s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. zasadnutia MZ dňa 17.09.2018 do I. ustanovujúceho zasadnutia MZ dňa 10.12.2018

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí MZ

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice – poslanecký návrh

Predkladá: p. Djordjevič, poslanec MZ

 

7. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Zmena štatutára v príspevkovej organizácií K 13 - Košické kultúrne centrá a v zložení orgánov združení, neziskových organizácií a v ďalších právnických osobách, v ktorých je mesto Košice zakladateľ alebo člen

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Zmena členov orgánov v obchodných spoločnostiach Mestské lesy Košice a. s., Košická Futbalová Aréna a. s., NTC Košice, a. s. a KOSIT, a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Zmena zriaďovateľskej listiny Zoologickej záhrady Košice - Kavečany – zmena názvu organizácie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Informatívna správa o projekte Mestská karta Košice

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

12. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budov – MŠ Čordákova, MŠ Kalinovská a MŠ Bernolákova v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Európsky  olympijský festival mládeže – Košice 2021

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

14. Návrh na delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

15. Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

16. Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

17. Návrh na zaradenie Centra voľného času, Gemerská 2, Košice ako súčasti Základnej školy, Gemerská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora 

 

18. Návrh na zaradenie Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

19. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Letná Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v  prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Predĺženie doby nájmu na pozemky v k. ú. Furča pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Železiarne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. za účelom realizácie stavby rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Prevod pozemkov v k. ú. Barca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Prevod pozemkov v k. ú. Šaca na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Rôzne

 

26. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice