Prejsť na obsah

Mestská rada: 20

20. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 28.09.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

 

20. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

28. septembra 2020 (pondelok) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 20.02.2020 do XVII. (mimoriadneho) zasadnutia MZ dňa 30.07.2020 a jeho pokračovania dňa 31.07.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 34/1996  o podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 
 
4. Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu na rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
 
6. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo:
    č. 192 zo dňa 19.09.2019 – Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
    č. 193 zo dňa 19.09.2019 – TEHO s.r.o.
    č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá (vrátane Stratégie rozvoja K 13 2020-2023)
    č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
    č. 266 zo dňa 06.11.2019 – Správa mestskej zelene v Košiciach
    č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice 
    č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Mandátna zmluva Mesta Košice a Mesta Prešov s IDS Východ, s.r.o. pre účely zavedenia a koordinácie integrovaného dopravného systému na území Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
8. Zmena „Memoranda o spolupráci pri výstavbe a prevádzkovaní športoviska Národné tenisové centrum Košice“ a pokračovanie rokovania MZ zo dňa 17.09.2018 o bode „Výzva občanov mesta Košice proti výstavbe NTC v Košiciach na Popradskej ulici“ 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Tenisová dvojhala na Aničke - majetkovoprávne vysporiadanie
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
10. Aktualizácia Stanov DPMK, a.s. a jeho vnútorných predpisov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Dodatok č. 4 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1.11.2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie piatich rokov
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2019 – informatívna správa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 
 
15. Košický klaster nového priemyslu – vstup Mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
16. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2020“ a ustanovenie jej podmienok
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
17. Prenájom časti pozemku v areáli zrušenej ZŠ Petzvalova 4, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Západ
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
18. Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
19. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Belehradská 21, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
20. Prenájom telocvične v objekte ZŠ Slobody 1, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
21. Dodatok č. 1 k aktuálnej nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Creative Industry Košice, n.o. a príspevkovou organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
22. Dodatok č. 2 k aktuálnej nájomnej zmluve uzavretej medzi Knižnicou pre mládež  mesta Košice a K 13 – KKC z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie predmetu nájmu
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
23. Zverenie nehnuteľností – stavieb miestnych komunikácií, chodníkov a parkoviska v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
24. Zverenie uzamykateľného kontajneroviska a pozemku registra C KN parc. č. 3535/17 nachádzajúci sa pod kontajneroviskom v k. ú. Nové Ťahanovce do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za účelom správy a údržby
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
25. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a  rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a  kanalizácia - ulica Watsonova Košice“, v  prospech  Východoslovenskej  vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 
 
26. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a  rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Urbánkova a Potočná Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
27. Odňatie stavby na pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a následný prenájom stavieb a pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „ Revitalizácia Katkin park“ za 1,- EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
28. Zámena pozemkov v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a O. U. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
29. Prenájom časti pozemku a stavieb v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ za 1,- EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
30. Prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie doplnenia svetelných bodov na ul. Adlerova a ul.  Kurská - Lidické námestie v k. ú. Furča za 1,- EUR/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
31. Prenájom časti priestorov v objekte Športovej haly, Hviezdoslavova 8, Košice za 1,- €/rok so spoločnosťou TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
32. Prenájom lesného majetku, lesnej a  ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa  pre Mestské lesy Košice a. s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
33. Prenájom nebytových priestorov v trakte F v budove MMK za 1,- €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
34. Prenájom častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť CTR Alvinczy s.r.o. za účelom realizácie úprav komunikácií a parkovísk v rámci stavby „REZIDENCIA ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
35. Prenájom pozemku C KN parc. č. 3559/140 v k. ú. Letná pre MČ Košice – Staré Mesto za účelom prevádzkovania a postupného rozširovania crossfitového ihriska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
36. Mestská krytá plaváreň Košice - prerokovanie návrhu Mestskej časti Košice - Staré Mesto na odpredaj
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
37. Zmena uznesenia č. 365 zo dňa 20. - 21. februára 2020 - Prevod nebytových priestorov - garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
38. Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“ - prezentácia
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
39. Rôzne
 
40. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice