Prejsť na obsah

Mestská rada: 22

22. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 16.11.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

 

 

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 
z v o l á v a m
 
22. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. novembra 2020 (pondelok) od 8.30 hod.
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Návrh na 5. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Tenisová dvojhala na Aničke - majetkovoprávne vysporiadanie“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Mestská krytá plaváreň Košice – zabezpečenie správy prostredníctvom spoločnosti TEHO, s.r.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Personálne zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti DPMK, a.s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice