Prejsť na obsah

Mestská rada: 23

23. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 25.01.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

z v o l á v a m

 

23. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

25. januára 2021 (pondelok) od 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice,

Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Petícia proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

6. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

7. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 a Udržateľný mestský rozvoj 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Objekt vybavenia v Mestskom parku - nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi Správou mestskej zelene v Košiciach a spoločnosťou Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Prenájom Mestskej krytej plavárne v Košiciach spoločnosti TEHO, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Informácia o nezaradení pripravovaných materiálov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 08.02.2021 z dôvodu pandemických opatrení

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Rôzne

 

12. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice