Prejsť na obsah

Mestská rada: 25

25. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 17.06.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

zvolávam

 

25. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

17. júna 2021 (štvrtok) od 7.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení  a zmenách rozpočtu k 31.03.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky a návrh na úpravu podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh na 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh na zmenu organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Zmena zriaďovacej listiny Správa mestskej zelene v  Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Výpožička časti pozemku a telesa parkoviska pre Správu mestskej zelene v Košiciach – prevádzkovanie Trhoviska pri Verejnom cintoríne v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava; názov projektu: „Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Zmena zriaďovacej listiny K-13 Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01  Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice medzi MČ Košice - Krásna a MČ Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Návrh úpravy nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a KFA

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

13. Predloženie žiadosti o príspevok na projekt „DOMOV – dobrý štart do života“ z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

14. Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času,  Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

16. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

17. Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu IBFF Fit Kids Slovakia

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

18. Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 638 z 11.05.2021 vo veci rozdelenia dotácií na šport v roku 2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej sa ZŠ Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy základnej školy

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

20. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

21. Zverenie pozemku pod detským ihriskom (Ludmanská ulica) do správy MČ Košice – Juh

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Žiadosť BPMK, s.r.o. vo veci odpustenia úrokov z omeškania splátok nájomného za prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice za 4. kvartál 2020

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Zámer rekonštrukcie dlažby v parku za Štátnym divadlom Košice, vrátane územia medzi parkom a divadlom

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Zámena pozemkov v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. za pozemky v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Revitalizácia vnútrobloku Pekinská“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny so spoločnosťou EKL-IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto so spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

31. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1640/29 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné Mesto formou zámeny so spol. Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Prevod a prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na výstavbu „Tréningovej hokejovej haly“ na Medickej ulici pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. J. M., Ing. M. M. a P. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

35. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. R. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre spoločnosť NES-PAN & MARADA Development s.r.o.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Prevod nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Prevod nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Zelená grantová výzva na rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho parlamentu mestskými časťami (návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Rôzne

 

43. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice