Prejsť na obsah

Mestská rada: 26

26. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 06.09.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciachzvolávam

 

26. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

6. septembra 2021 (pondelok) od 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIII. zasadnutia MZ dňa 03.05. a z jeho pokračovania dňa 04.05. a 11.05.2021 do XXIV. zasadnutia MZ dňa 01.07.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Dohoda o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou IPSA, s.r.o. a spol.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Informácia o priebežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie r. 2020 a 1-7/2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2021 – 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Záhrada Bernátovce“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Andreja Kvasa“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Zvýšenie základného imania NTC Košice, a.s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019

Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice

 

16. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2020 – informatívna správa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2020

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

18. Informatívna správa o príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 (PHRSR)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Poskytnutie dotácie podľa VZN č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2020 – 2021) Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2021 -2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Košice – Girbeš I“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot - IV“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne a návrh Zmluvy o spolupráci

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

25. Súťaž Košice – Hornád, Nové mestské centrum, informácia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Informácia o predložení žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ:  Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Informácia o príprave podaní Žiadostí o NFP v rámci – Integrovaného regionálneho operačného program, Prioritná os 7 – React – EÚ, Špecifický cieľ: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kód výzvy: IROP-PO-SC77-2021-75

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Informácia o predložení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

30. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

31. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2021“ a ustanovenie jej podmienok

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

32. Zmena účelového určenia školského majetku – objekt plynovej kotolne na Cyklistickej ulici v Košiciach

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

33. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej časti Košice – Pereš a zmena jeho účelového určenia

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

34. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná materská škola, Krosnianska 6, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

35. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 259 zo dňa 30.10.2003 v časti týkajúcej sa ZŠ a ŠJ Bernolákova 16 Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

36. Odňatie pozemku C KN parc. č. 6326 v k. ú. Krásna zo správy Mestskej časti Košice – Krásna

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Zverenie nehnuteľností stavby uzamykateľného kontajneroviska na Levočskej ulici a parcely C KN č. 4159/80, k. ú. Jazero, do správy MČ Košice – Nad jazerom

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Zverenie nehnuteľnosti parciel C KN č. 2380/2, E KN č. 223 a 224, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Zmena Nájomnej zmluvy č. 2015001736 uzatvorenej s občianskym združením CINEFIL na dobu 15 rokov za účelom vytvorenia a prevádzkovania centra audiovizuálnej kultúry v Kine Úsmev

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Dlhodobý prenájom objektu bývalého kina Družba a súvisiacich pozemkov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Huštáky a k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Dopravné napojenie záujmového územia k objektu súp. č. 1371 Štúrova ul., Košice“ pre spoločnosť Logistics and Warehouse, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Prenájom nehnuteľností (telocvičňa, stavby prislúchajúce k nej a pozemky) z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MČ Košice – Poľov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Prenájom nehnuteľnosti – stavby vo vlastníctve mesta Košice „Prevádzková budova Detskej železnice Košice II – stanica Čermeľ“ na časti pozemku parc. registra C KN č. 2125/1 k. ú. Čermeľ pre občianske združenie Detská železnica Košice o.z. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Prenájom pozemkov k. ú. Severné Mesto pre spoločnosť DUMAD s.r.o. za účelom rozšírenia a opravy komunikácie a spevnených plôch a revitalizácie plôch predpolia v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou KLAS“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

45. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

46. Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Rozšírenie a uzamknutie kontajnerovísk na Varšavskej č. 8, 13 a 24“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

47. Prenájom pozemkov pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom úpravy parku Maršala Koneva v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

48. Kúpa pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Borovicový háj od vlastníkov pozemkov (zastupuje AK JUDr. Tomáš Čverčko) do vlastníctva mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

49. Kúpa pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Borovicový háj od vlastníkov pozemkov (zastupuje AK JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., s.r.o.) do vlastníctva mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

50. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a D. G. a L. G. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

51. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre Ing. K. A., MUDr. Z. P. a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

52. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre prof. MUDr. M. P., DrSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

53. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

54. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Nižná Úvrať a Severné mesto medzi mestom Košice, Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

55. Prevod pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou EKL-IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

56. Prevod pozemku v k.ú. Severné Mesto formou zámeny pozemkov so spol. Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

57. Prevod pozemkov pod prístavbami loggií pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Kežmarská 44 do podielového spoluvlastníctva

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

58. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre Ing. N. M. s manželkou JUDr. S. N. a akad. arch. N. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

59. Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

60. Predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre I. N. a manželku M. N.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

61. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre P. F. a PhDr. J. T. do podielového spoluvlastníctva

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

62. Rôzne

 

63. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice