Prejsť na obsah

Mestská rada: 27

27. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 25.11.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

27. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

25. novembra 2021 (štvrtok) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení  a zmenách rozpočtu k 30.09.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh VZN mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh VZN mesta Košice o režime užívania historickej časti mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice ako súčasť Materskej školy, Galaktická 11, 040 12 Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

9. Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

10. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Domino II“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. UPN-Z Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Promenádny chodník a most na Mlynskej ulici - Mestský park - odňatie správy príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné mesto

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parc. registra C KN č. 3865 v k. ú. Myslava 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa v lokalite ulice Lučeneckej ulice formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod Horou  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov parc. C KN č. 602/4 a č. 602/8 v k. ú. Myslava

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Určenie spôsobu prevodu hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Určenie spôsobu prevodu pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Určenie spôsobu prevodu pozemku E KN parc. č. 333/1 v k. ú. Nižný Klátov formou priameho predaja

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre vlastníkov bytov v BD Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 26 – pokračovanie o prerušenom bode z MZ zo dňa 23.9.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 826/2 v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP č. 3 H. Š. (dvor Mlynská 1)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné mesto pre prof. MUDr. M. P., DrSc. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Kavečany medzi mestom Košice a D. G. a L. G. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Severné mesto a Nižná Úvrať medzi mestom Košice, Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Prevod nehnuteľností – budovy a pozemku v k. ú. Nižný Klátov formou dobrovoľnej dražby

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom budúcej dostavby prepojovacej komunikácie ulíc Chmeľníky a Na Kope pre Mestskú časť Košice – Myslava

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby: „Košice –ViLLA Borovica – Bytový dom“ pre ViLLA Borovica, s.r.o. pre ViLLA Borovica, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Prenájom pozemku a stavby na dobu 10 rokov pre MČ Košice-Západ za účelom prevádzky, údržby a realizácie investičných aktivít na športovom ihrisku ul. Slobody 1 v k. ú. Terasa  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

31. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska Bernolákova ul.“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Prenájom častí pozemkov p. č. 3979/34 a 3979/78 k. ú. Jazero pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Čiernomorskej ul. 3 v Košiciach zastúpených Správcovským bytovým družstvom IV Košice za účelom realizácie rampy pre imobilných z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Prenájom časti pozemku parc. č. 4429/14 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie parkoviska v rámci stavby „Riešenie statickej dopravy na Ladožskej a Jenisejskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre Košickú Futbalovú Arénu a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa – návrh na opravu uznesenia MZ č. 712 zo dňa 01.07.2021

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

35. Prenájom pozemkov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu určitú 30 rokov za účelom vybudovania a prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu – návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 713 zo dňa 01.07.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Prenájom časti pozemku pre obchodnú spoločnosť BYFOS, s.r.o. za účelom vybudovania spevnenej plochy pred vstupom do bytového domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Prenájom nehnuteľností (pozemkov a budovy) v k. ú. Pereš pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v objekte na Mäsiarskej 36 v Košiciach pre spoločnosť Pomalá móda, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve F. K. bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa – návrh na opravu uznesenia MZ v Košiciach č. 761 zo dňa 23.09.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Informácia o aktuálnom stave a riešení odchytu túlavých zvierat na území mesta Košice vypracovaná podľa uznesenia MZ č. 796 zo dňa 30.09.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Správa o stave investičných projektov: Rekonštrukcia polikliniky KVP, Cottbuská 13, Rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce, Určené parkovisko

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Úprava zriaďovacej listiny Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice - Dodatok č. 1 - zriadenie novej činnosti v sociálnych službách

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci „Nákup CNG autobus“ – projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 7 – REACT – EÚ, Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb pre projekt Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

45. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 7 - REACT - EU, Špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, III. etapa, 1.časť“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

46. Harmonogram majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom a iným nehnuteľnostiam v areáloch škôl a školských zariadení

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

47. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Európska vzdelávacia agentúra, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

48. Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

49. Rozšírenie tréningového času na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

50. Rozšírenie tréningového času v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

51. Rôzne

 

52. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice