Prejsť na obsah

Mestská rada: 28

28. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 30.11.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

28. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. novembra 2021 (utorok) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022-2027 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022-2024

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Petícia za zákaz hazardných hier v meste Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

4. Návrh VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

5. Majetkovoprávne vysporiadanie – výkup pozemkov – pre výstavbu multifunkčnej haly pre loptové hry – zámer

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta 

 

6. Ponuka spoločnosti Cassoviainvest – Credit, a.s. Košice na odpredaj Areálu RYBA – ANIČKA v k. ú. Severné Mesto do vlastníctva mesta Košice - zámer

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Odňatie pozemku C KN parc. č. 3805/21 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy SMsZ v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Otvorená výzva grantového programu: Inovuj ty! – schválenie dotácií pre úspešné projekty

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Návrh postupu zvýšenia základného imania Košickej Futbalovej Arény a.s.

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

10. Informácia o príprave podkladov k rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Informácia o stave IT transformačného programu ku dňu 23.11.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Informácia o aktuálnom stave a zámeroch pri príprave modernizácie a zavádzania inovácií v oblasti verejného osvetlenia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 635 zo dňa 04.05.2021 ohľadom financovania opráv a rekonštrukcii ciest prostredníctvom dodávateľského úveru

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Zámer realizácie opráv chodníkov priľahlých k bytovým domom (vrátane tzv. hrebeňov), ktoré mesto Košice neeviduje vo svojom majetku

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Zámer spolufinancovania opravy prejazdného úseku z Mestskej časti Košice -Krásna cez obec Košická Polianka  v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Rôzne

 

17. Záver 

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice