Prejsť na obsah

Mestská rada: 29

29. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 17.02.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

29. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

17. februára 2021 (štvrtok) o 8.30 hod.

formou ONLINE rokovania, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. zasadnutia MZ dňa 23.09. a 30.09.2021 do XXVI. zasadnutia MZ dňa 16.12. a 17.12.2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Návrh VZN mesta Košice o dani za ubytovanie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Územný plán zóny „Košice – Šebastovce“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot – IV“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019

Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice

 

8. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Menovanie člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Informácia o stave realizácie investícií mesta

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Nákup PC do vozidiel MHD“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Moderné technológie v meste Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Príprava na podanie Žiadostí o NFP - IROP, Prioritná os: 7 – REACT-EU, Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách  a mestských oblastiach pre projekty: Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice; Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova – Hemerkova, KVP;  Revitalizácia parkov  Košice – Staré mesto (Branisková, Kuzmányho)

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

17. Dotácie a granty 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Informatívna správa o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

21. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

22. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 227 o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

23. Prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného osobitého zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

24. Zverenie pozemkov pod detským ihriskom a hygienickým zariadením (Park Jozefa Psotku)  do správy  MČ Košice - Juh

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Archeologický komplex Dolná brána – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny  z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. č. 6324, 6325 v k. ú. Severné mesto  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 4699/405 v k. ú. Terasa pre I. K. a manželku G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

31. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce 

pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov bytov v bytových domoch Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Prevod hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu pre T. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

35. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, Malá Lodina a  Furča pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Navýšenie výmery prenajatej plochy v k. ú. Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce za 1 € / rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ  (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Predaj pozemku pod stavbou v k. ú. Nižný Klátov pre J. M.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre PaedDr. Š. L. a manželku Ing. A. L.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Prevod nebytových priestorov – garáží  na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca formou dobrovoľnej dražby

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Rôzne

 

42. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice