Prejsť na obsah

Mestská rada: 3

3. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 06.03.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach
z v o l á v a m
 
3. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
6. marca 2019 (streda) o 8.30 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Informácia o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľností daňovému subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011 a návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Záver
 
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK