Prejsť na obsah

Mestská rada: 31

31. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 17.03.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach  zvolávam

31. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

17. marca 2022 (štvrtok) od 7.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

  1.  

Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21.03.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

  1.  

Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.1: Podpora energetického prechodu do klimaticky neutrálnej strednej Európy  pre projekt COvenaNt of uNiversities lEading the Carbon neutrality Transition – CONNECT (Dohovor univerzít vedúcich k prechodu na uhlíkovú neutralitu)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

  1.  

Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie odolnosti voči rizikám klimatických zmien v strednej Európe  pre projekt Climate Resilient Communities of Central Europe – MISSION CLIMATE (Klimaticky odolné spoločenstvá strednej Európy)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

  1.  

Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice