Prejsť na obsah

Mestská rada: 33

33. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 26.05.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach  zvolávam

 

33. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

26. mája 2022 (štvrtok) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Protest prokurátora proti VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest a návrh na zmenu VZN

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Územný plán zóny „Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Zmeny a doplnky č. 19/2021 ÚPN HSA Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Územný plán zóny Košice Poľov, obytná zóna Poľov Pažiť

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Záverečný účet mesta Košice za rok 2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice 2022 – 2030

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

15. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 - 2030 – aktualizácia

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

16. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022-2030

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Zmena člena orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, v ktorej je mesto Košice zriaďovateľ

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Návrh postupu zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

23. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa“ – projekt realizovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie piatich rokov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

26. Informácia o transformácii Nadácia PRO CASSOVIA

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

27. Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, Malá farma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Ťahanovská záhrada o. z., Ťahanovská 74, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

31. Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero, Krásna pre SHMÚ na dobu určitú 15 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy a údržby pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Prenájom nehnuteľností - budovy (objekt plynovej kotolne) a pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sever za účelom zriadenia komunitno – pastoračného centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zrušenie Uznesenia z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 723 zo dňa 1. júla 2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb - Komplexná správa objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla č. 11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

35. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej Novej Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na ulici Slobody“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Prenájom pozemkov, parciel registra C KN č. 7085/11, 7085/20 a 7085/147 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné Mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (nadväznosť na uznesenie MZ č. 653 zo dňa 11.05.2021)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Prenájom časti v súvislosti s modernizáciu objektu „Budova ubytovacieho zariadenia“ a majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou v k. ú.  Skladná pre obchodnú spoločnosť PARIČAN, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby: „Arméria infraštruktúra“ pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Nájom pozemkov v k. ú. Šaca za účelom výstavby dopravnej infraštruktúry  v rámci stavby  „Konopné“ pre J.M.T.V. DEVELOPMENT z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. K. A., MUDr. Z. P. a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

45. Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 587/85 – 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

46. Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. C KN č. 7243 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

47. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7246 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

48. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca formou zámeny za pozemky vo vlastníctve p. A. D. v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

49. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto a v k. ú. Nižná Úvrať formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou PEKNÁ REZIDENCIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

50. Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto, Severné mesto, Terasa a Nižná Úvrať medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

51. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov v lokalite Kovaľskej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

52. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby – opätovné schválenie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

53. Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska pre Ministerstvo vnútra SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

54. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

55. Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

56. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre I. K. a manželku G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

57. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Lučeneckej ulice  formou zámeny medzi mestom Košice a Mgr. M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

58. Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

59. Prevod pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre M. H. a M. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

60. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

61. Prevod pozemku v k. ú. Stredné mesto na Továrenskej ulici pre spoločnosť MM Partners s.r.o.  

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

62. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. V. T. a manželku Mgr. T. T. do podielového spoluvlastníctva

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

63. Priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26  v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Z. F. a Ing. J. F.   

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

64. Priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava pre Ing. M. F. a manželku Ing. M. F.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

65. Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Mgr. M. Ž.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

66. Rôzne

 

67. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice