Prejsť na obsah

Mestská rada: 35

35. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 18.08.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

35. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

18. augusta 2022 (štvrtok) o 8.30 hod.

 

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,

II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXVII. zasadnutia MZ dňa 02.03.2022 do XXX. zasadnutia MZ dňa 16.06. a 17.06.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2.Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku (poslanecký návrh)

Predkladá: p. Lipták, poslanec MZ

 

4. Protest prokurátora a Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 230/2022 Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica Pod Čapášom, Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica a križovatky Križovatka Furmanec

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach - športoviská

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Územný plán zóny Košice – Tlačiarne

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Domino II

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice, Aktualizácia dokumentu

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Prevádzkovanie parkovacieho systému v meste Košice – informácia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Aktualizácia dobrovoľnej zbierky „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2022“ a ustanovenie jej podmienok

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

15. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

16. Podpora aktivít Štátneho divadla Košice na zmenu jeho názvu na Národné divadlo v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Informácia o predložení žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, cieľ výzvy: vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly za účelom realizácie projektu: „Výstavba novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska č. 4, Košice“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019

Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice

 

19. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko, Protiteroristické stĺpy

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2021 – 2022)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Výročná správa OOCR Visit Košice za rok 2021

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

23. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. za rok 2021

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

24. Košická Futbalová Aréna – dostavba

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

25. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

26. Návrh na prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola, n.o. Dneperská 1, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

27. Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

28. Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice – II. etapa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Mestská časť Košice – Sídlisko KVP – chodník pri predajni LIDL

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Prenájom pozemkov parc. č. 4096/79 a 4096/95 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rekonštrukcie schodiska v rámci stavby „Rekonštrukcia  južného schodiska OC Branisko“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

31. Prenájom časti pozemku parc. č. 2242/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajnerovisko na Ždiarskej ulici“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Huštáky z dôvodov hodných osobitného zreteľa v okolí pravoslávneho chrámu na ulici Čsl. armády 22 pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto formou zámeny medzi mestom Košice a Štátnym divadlom Košice - dôvod hodný osobitného zreteľa – majetkovo právne vysporiadanie časti parku za divadlom

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. R. F., PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

35. Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 617/2 a časti parc. E KN č. 362/1 v k. ú. Košická Belá pre Ing. F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. L. D.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a M. M., E. M., G. H. a K. M.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto formou odpredaja p. Ing. M. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti, pozemku v k. ú. Bidovce pre Mgr. V. Z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. E KN č. 8253/9 v k. ú. Južné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie distribučnej NN siete v rámci stavby „Košice – úprava NN, DP- pod Červeným brehom“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice pre investora – Východoslovenská distribučná, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. K. A., MUDr. Z. P. a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Prevod pozemku v k. ú. Krásna pre B. T. a manželku H. T. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Nižná Úvrať vo vlastníctve spoločnosti PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

45. Zverenie pozemkov E KN parc. č. 339 a 341 v k. ú. Košická Nová Ves do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

46. Zverenie pozemku mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

47. Rôzne

 

48. Záver 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice