Prejsť na obsah

Mestská rada: 36

36. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 08.09.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

36. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

8. septembra 2022 (štvrtok) od 7.45 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“ č. dv. 006, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.10.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Správa o priebehu a výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. etapa“

Predkladá: p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK

 

3. Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov, týkajúcich sa Hádzanárskej haly na VŠA

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice