Prejsť na obsah

Mestská rada: 4

4. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 21.03.2019
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach z v o l á v a m

 
4. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. marca 2019 (štvrtok) o 9.00 hod.
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 - 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Informácia o právnych vzťahoch medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA, a. s. vo veci týkajúcej sa riešenia vád na diele „Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, Košice“ a určenie ďalšieho postupu
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, o. z.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
5. Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Janigova 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Košické bedmintonové centrum, o. z.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
6. Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Ľ. Fullu Maurerova 21 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, o. z.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
7. Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice, o. z.
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
8. Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
9. Odňatie nehnuteľného majetku zo správy MČ Košice – Pereš
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora 
 
10. Odňatie nehnuteľnosti pozemkov par. č. 3660/5 a 733/310, k. ú. Južné Mesto zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a ich následné zverenie  do správy MČ Košice - Juh
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Zverenie nehnuteľností v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. J. S. za pozemky vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Jazero a Furča so spoločnosťou VAMEX, a. s. Košice/INZUKO s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Košická Nová Ves za účelom  realizácie stavby: „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,  a. s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
17. Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v  prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
18. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
19. Prevod vlastníctva 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice - Západ - DPMK meniareň D, meniareň E - ul. Popradská pre VSD, a. s.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
20. Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
21. Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.  z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
22. Majetkovoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
23. Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. T. K.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
24. Prevod pozemku pod stavbou, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce pre M. K.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
25. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spol. GALIJA COLOR s. r. o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
26. Rôzne
 
27. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice